Mgr. Lucia Heldáková, PhD.

Qualification

PhD., 2019, Faculty of Arts MBU, Department of History, Banská Bystrica, field of study: Slovak history
Mgr., 2015, Faculty of Arts UPJŠ, Department of History, Košice, field of study: history – ethic

Area of scientific interest

  • propaganda;
  • culture;
  • ethnic minorities;
  • media

Selected scientific projects

2019 – 2022, research team member of the project VEGA „Reflection of Slovak national educational system in Hungary in the context of the present and other perspectives of its functioning“ (No. 2/0012/19)

2016 – 2020, research team member of the project APVV „Trends in the Development of Ethnic Relations in Slovakia (Comparative Research of Ethnic Issues between 2004 and 2020) – (TESS2)“ (No. APV-15-0475)

2014 – 2017, research team member of the project VEGA „The solution of the Ukrainian question in Slovakia during the socialist experiment“ (No. 2/0059/14)

Selected publications

HELDÁKOVÁ, Lucia. Propagácia a propaganda (ne)dobrovoľného cestovania [The Propagation and Promotion of (In)voluntary Travelling]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 185-196. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: AEDA

HELDÁKOVÁ, Lucia. Propagačná kampaň výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom prostredníctvom fotografie (na príklade časopisu Sloboda). In "Mať volá"? : Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948. Editori: Mária Žiláková, József Demmel ; recenzenti: Štefan Šutaj, Attila Simon. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018, s. 125-145. ISBN 978-615-5330-13-1.(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2). Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948 a jej následky na ľudské osudy : Medzinárodná vedecká konferencia VÚSM). Typ: AFA

KOHOUTOVÁ, Klara - HELDÁKOVÁ, Lucia. My grandpa wasn’t a Hungarian! The Stigmata of home comers to Czechoslovakia through the second and third generation viewpoint. In Words and Silences : the journal of the International Oral History Association = Palabras et silencios. - International Oral History Association, vol. 2019, p. 1-34. ISSN 2222-4181. Dostupné na internete: (APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: AECA

ŠUTAJ, Štefan - VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj - ŠUTAJOVÁ, Jana. Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) : záverčná správa z výskumu. Recenzenti: Jozef Džuka, René Petráš. Prešov : Universum-EU pre Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019. 174 s. ISBN 978-80-89946-13-6(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: AGI

HELDÁKOVÁ, Lucia. Changes in media culture of minorities in Slovakia between 2004 and 2017 on the basis of questionnaire research (A comparative analysis). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 4, s. 32-44. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: (APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: ADFB


+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences

Membership in scientific and other organizations

IOHA (2018 – 2020)
CEREHIS (2016 – 2019)
Slovak Historical Society (since 2016)