Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD.

Miroslava Bozogáňová

Researcher

bozoganova@saske.sk *

orcid.org/0000-0003-4295-1464

 

Qualification

PhD., 2015, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, social and organizational psychology
Mgr., 2012, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, psychology

Area of scientific interest

  • migrants, attitudes
  • European Social Survey
  • perceived safety

Internship, courses and stays abroad

Hierarchical linear modeling course; Prague
Modeling with structural equations; Prague
Completing the course of Structural Equation Modeling (Rex B. Kline), Istanbul Quantitative Lectures, Istanbul
Machine Learning and Visualization, GESIS, Leibniz Institute for Social Sciences, Cologne, Germany
Testing Mediation and Moderation course using SPSS, The Institute of Work Psychology, London

Selected scientific projects

2019 – present – principal investigator of the project VEGA “Attitudes towards Migrants in the Socio-psychological Context” (n. 2/0068/19)

2019 – present – research team member of the project European Social Survey

2015 – 2018 – research team member of the project VEGA „The perception of safety in the context of personality and work “ (n. 2/0172/15)

2012 – 2014 – research team member of the project VEGA  „Social and personal aspects of safety perception“ (n. 2/0173/12)

2012 – 2013 – research team member of the project HUSK „Regional social map (Košice Self-governing region – Borsod – Abaúj – Zemplén County)“  REGSOM Košice – Miskolc, (No. HUSK/1101/1.6.1/0131)

Selected publications

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - VÝROST, Jozef. Social and Psychological Factors of Political Participation according to Recent European Social Survey Data. Intersections. In East European Journal of Society and Politics, v. 5, n. 3, p. 116 – 130, nov. 2019. ISSN 2416-089X. Available at: https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/488. DOI https://doi.org/10.17356/ieejsp.v5i3.488

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - IVAN, Ondrej - KENTOŠ, Michal - LORINCOVÁ, Tatiana. Pracovná spokojnosť a fluktuačné tendencie u kvalifikovaných riadiacich a neriadiacich zamestnancov vo výrobnom priemysle = Job Satisfaction and Turnover Intentions of Qualified Employees in Manufacturing Industry. In Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár, Ladislav Lovaš. - Košice : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 44-62. ISBN 978-80-8152-713-5. Dostupné na internete: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/psychologia-prace-a-organizacie-web.pdf

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Vnímané bezpečie a jeho sociálno-psychologické kontexty. Bratislava: Wolters Kluwer. 2018. 143 s. ISBN 978-80-8168-769-3.

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - IVAN, Ondrej. Personality traits in relation to the turnover intentions of the qualified employees in the manufacturing industry. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 56-67. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173830205-bozoganova-ivan%E2%80%A6.pdf

ADAMKOVIČ, Matúš - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - LORINCOVÁ, Tatiana. Impulzivita ako mediátor socioekonomického statusu a (ne)ochoty odďaľovať odmenu = Impulsivity as a mediator of the relationship between socioeconomic status and poor delay of gratification. In PhD Existence 2018 [elektronický dokument] : nekonečno v psychologii = sborník příspěvků / Editori: Mierová, Eva; Viktorová, Lucie; Suchá, Jaroslava; Dolejš, Martin, Řehan,– 1. vyd. – Olomouc (Česko) : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. – (Acta Iuridica Olomucensia : Sborníky). – ISBN 978-80-244-5339-2, s. 62-68 [online] Dostupné na internete: https://psych.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/pch/verejnosti/sbornik_020818.pdf

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava – BRUTOVSKÁ MAGDOVÁ, Monika. Žiaci a študenti vo Warcrafte: postava = hráč = realita? In PhD Existence 2017 – Zborník odborných príspevkov. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 323 – 330. ISBN 978-80-244-5174-9. Dostupné na internete: http://www.contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PHD%20VII/sbornik2017.pdf

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Gender and gender roles in the context of the perceived safety. In Sociální procesy a osobnost 2015 : Otázky a výzvy [elektronický zdroj]. Editori: K. Millová, A. Slezáčeková, P. Humpolíček, M. Svoboda. - Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 49-55. ISBN 978-80-210-8298-4. VEGA č. 2/0172/15 s názvom „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“. Dostupné na internete: http://www.spao.eu/files/spo-proceedings15.pdf

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava – IŠTOŇOVÁ, Lucia – LIPOVSKÁ, Radka. Charakteristiky pracovného miesta a ich vplyv na prežívanie zamestnaneckej neistoty na Slovensku. In Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života [elektronický zdroj]. Editori: M. Rymeš, I. Gillernová. - Praha:MATFYZPRESS, 2015, s. 25-34. ISBN 978-80-7378-309-9. VEGA č. 2/0172/15 s názvom „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“. Dostupné na internete: http://kpskonference.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/87/2016/01/Psychologie-prace-2015-text.pdf


+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences

Membership in scientific and other organizations

a member of the Slovak Psychological Society at SAS