Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.

Zlatica Sáposová

Samostatná vedecká pracovníčka

saposova@saske.sk *

orcid.org/0000-0002-6021-1913

Qualification

PhD., 2001, Filozofická fakulta Univerzita v Debrecíne
Mgr., 1990, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor dejepis – maďarský jazyk a literatúra

Area of scientific interest

problematika národnostných menšín

Internship, courses and stays abroad

MTA Határontúli Magyar Tudományosságért Ösztöndij Program, Maďarsko, Budapest , 2007-2008

Mesačný výskumný pobyt v Budapešti na výskumnom ústave : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Maďarsko, (Domus Humgarica Scientiarum et Artium), 2005

Mesačný výskumný pobyt v Sátoraljaújhelyi v archíve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Maďarsko (Domus Hungarica Scientiarium et Artium) 2003

Selected scientific projects

2019 – 2021, zodpovedná riešiteľka VEGA „Fakty a koncepty výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – historické súvislosti v domácej a európskej politike.“ (č. 2/0316/19)

2017 – 2019, riešiteľka Interreg DTP „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)“ (č. DTP1-320-4.1)

2016 – 2017, riešiteľka medzinárodného projektu NFM „Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou. (Provision of information and implementation of innovative approaches in the Slovak – Ukrainian Cross-Border Cooperation) (č. CBC01030)

2015 – 2018, zodpovedná riešiteľka VEGA „Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny).“ (č. 1/0212/15)

2013 – 2015, riešiteľka VEGA „Školy, žiaci, učitelia – vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 – 1948 (Schools, students and teachers – development of secondary schools in chosen cities of the Eastern Slovakia in years 1918 – 1948).“ (č. 2/0055/13)

2012 – 2014, zodpovedná riešiteľka VEGA „Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie).“ (č. 1/0101/12)

2012 – 2013, zodpovedná riešiteľka medzinárodného projektu HUSK „Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko –  Zemplínska župa)“ – REGSOM Košice – Miskolc, (č. HUSK/1101/1.6.1/0131)

2009 – 2011, riešiteľka VEGA „Výmena obyvateľov medzi Československom a Maďarskom – osudy slovenských presídlencov v historickej pamäti.“ (č. 2/0044/09)

2006 – 2009, riešiteľka APVV „Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989.“ (č. APVV-51-047505)

2003 – 2005, riešiteľka ŠPVV „Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti. (Nation, nationalities and ethnic groups in the transforming society).“ (č: 2003 SP 51/028 08 00/028 08 06)

Selected publications

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Presídlenie Slovákov z Maďarska do Československa (propagačná činnosť Československej presídľovacej komisie a sťažnosti slovenských presídlencov počas výmeny obyvateľstva) = The Displacement of Slovaks from Hungary to Czechoslovakia (Promotion activities of the Czechoslovak Commission of Resettlement and complaints of displaced Slovak people during the population exchange). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 75-91. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

JELEŇOVÁ, Iveta - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Jazyk, interetnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach. Recenzenti: Jozef Výrost, Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV : Fórum Maďarov v Košiciach, 2018. 1 CD-ROM. Preložené pod názvom: Nyelv, interetnikus kapcsolatokés magyar nyelvhasználat Kassán. - Košice : Centre of Social and Psychological Sciences SAS : Kassai Magyarok Fóruma, 2019. ISBN 978-80-89524-34-1. ISBN 978-80-89524-28-0.

SÁPOSOVÁ, Zlatica. National Policy of Hungarian Governments (based on selected aspects) = Národná politika maďarských vlád po roku 1989 (na základe vybraných aspektov). In Current Issues of Research on Nationality Policy and Nationality Relations in Slovakia in the 20th and the 21st Centuries. Editori: Štefan Šutaj, Lucia Heldáková, Nikola Regináčová ; recenzenti: Soňa Gabzdilová, Miroslav Kmeť. - Košice : Centre of Social and Psychological Sciences SAS, Institute of Social Sciences, 2017, p. 88-108. ISBN 978-80-89946-01-3.(Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí : medzinárodná vedecká konferencia. APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

SÁPOSOVÁ, Zlatica - REGINÁČOVÁ, Nikola. Historicko-demografický vývoj populácie Košíc v 19. a 20. storočí [Historical – Demographic Development of Košice in the 19th and 20th Centuries]. In Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. - Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2014, s. 75-103. ISBN 978-80-8152-205-5.(Vega č. 1/0101/12 : Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)).

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Voluntary Associations in Košice, Slovakia - an Introduction to the Subject of Associations and their Activities. In Studia Historyczne : Quarterly Journal published by the Historical Committee of the Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences, 2013, vol. 56, no. 4, p. 527-537. ISSN 0025-1429.(Vega č. 1/0101/12 : Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)).

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOS, Aranka. A nemzeti kisebbségek helyzete 2008-ban Szlovákiában. In Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009, s. 7-44. ISBN 978-80-89249-31-2

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Národnostné menšiny. In Slovensko 2007 : súhrnná správa o stave spoločnosti. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008, s. 163-192. ISBN 978-80-89345-1-4.

ŠUTAJ, Štefan - HOMIŠINOVÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJOVÁ, Jana. Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika) : Teoretická a empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického a historického výskumu. Prešov : Universum, 2006. 140 s. ISBN 80-89046-41-X.

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Középső-Zemplén lakosságának etnikai összetétele és a térségben végbemenő etnikai határvonalak változásai a 18. századtól napjainkig (1). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2005, roč. 8, č. 1, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Középső-Zemplén lakosságának etnikai összetétele és a térségben végbemenő etnikai határvonalak változásai a 18. századtól napjainkig (2). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2005, roč. 8, č. 2, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

SÁPOS, Aranka. A Tőketerebesi járás népességfejlődése a dualizmus korábában. Košice : KOK, 2003. 230 s.

SÁPOS, Aranka. Középső-Zemplén migrációs folyamata a dualizmus korában. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2001, roč. III, č. 2, s. 35-58. ISSN 1335-4361.

+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences

Most cited publications

ŠUTAJ, Štefan - HOMIŠINOVÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJOVÁ, Jana. Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika) : Teoretická a empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického a historického výskumu. Prešov : Universum, 2006. 140 s. ISBN 80-89046-41-X. (21 citácií)

Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Zlatica Sáposová - Štefan Šutaj (eds.). Prešov : Universum, 2010. 221 s. ISBN 978-80-89046-64-5. (14 citácií)

SÁPOS, Aranka. Középső-Zemplén migrációs folyamata a dualizmus korában. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2001, roč. III, č. 2, s. 35-58. ISSN 1335-4361. (12 citácií)

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Národnostné menšiny. In Slovensko 2007 : súhrnná správa o stave spoločnosti. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008, s. 163-192. ISBN 978-80-89345-1-4. (10 citácií)

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOS, Zlatica. A nemzeti kisebbségek helyzete 2008-ban Szlovákiában. In Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009, s. 7-44. ISBN 978-80-89249-31-2. (9 citácií)

Teaching activities

UPJŠ Katedra histórie
Prednášky a semináre: maďarský jazyk, historická demografia, dejiny maďarskej historiografie

Školiteľka 8 dizertačných prác: úspešne obhájené (7), 1 končí v r. 2020

Membership in scientific and other organizations

Magyar Tudományos Akadémia (funkcia: členka verejného zboru Maďarskej Akadémie Vied)

ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE, Acta Historiae Cassoviensis (funkcia: členka)