PhDr. Stanislav Konečný, CSc.

Stanislav Konečný

Researcher emeritus

konecny@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-8525-3354

Qualification

CSc., 1992, Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava, specialization Czech and Slovak history
PhDr., 1985, Faculty of Philosophy in Prešov, University P. J. Safarik, specialization theory of history teaching
Mgr., 1973, Faculty of Philosophy in Prešov, University P. J. Safarik, specialization history - philsophy

Area of scientific interest

 • Czech and Slovak history in the 20th century
 • the history of national minorities
 • history of Rusyns and Ukrainians in Slovakia and Central Europe
 • the development cross-border relations and cooperation of Eastern Slovakia and Transcarpathian region of Ukraine after 1945

Internship, courses and stays abroad

Instytut istoriji Ukrajiny Nacionaľnoji akademiji nauk Ukrajiny in Kyiv (Ukraine)
Instytut svitovoji ekonomiky ta mižnarodnych vidnosyn NANU v Uzhhorod
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR in Prague (Czech Republic)
Południowo - wschodni instytut naukowy v Przemyśli (Poland)

Selected scientific projects

Principal investigator of VEGA projects:

Ruthenians and Ukrainians in Slovakia in documents 1944 -1970. (2004-2006).
Phenomenon of „Burlaka“ and his hearing in campaign against the Bandera movement in Slovak and Poland Republic. (2007-2009).
The endeavours of integrate Ruthenians and Ukrainians into Carpathian region in activities in National Councils in years 1944-1947. (2010 -2013).

Investigator of international projects:

 • № HUSKROUA/0901/069: Borders for people (2010-2011)
 • Borders trough the eyes of people (2012-2014)
 • Information provision and implementation of  innovative approaches  to cross-border cooperation between
 • Slovakia and Ukraine (2016-2017)

Investigator of domestic projects:

 • Development of minority ethnic communities in Slovakia in 1918 – 1990. (1998 – 2000) VEGA
 • Monitoring of inter-ethnic relations by local self-government bodies in ethnically mixed areas of the Carpathian Euroregion (2001-2002) – Carpathian foundation
 • National minorities in Slovakia and migratory processes during years 1945 – 1960. (2001 – 2003) – VEGA
 • The solution of the Ukrainian question in Slovakia during the socialist experiment. (2014-2017) – VEGA

Selected publications

KONEČNÝ, S. K vývoju ukrajinskej otázky v období výstavby socializmu. In Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. Ed. Marián Gajdoš. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1989, s. 5-33.

KONEČNÝ, S. K niektorým otázkam vývoja sociálnej štruktúry rusínskeho obyvateľstva na Slovensku. In Sociológia, roč. 26, l994, č. 5-6, s.487-495. ISSN 0049-1225.

KONEČNÝ, S. Formovanie polyetnického charakteru obyvateľstva Slovenska. In Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Eds. Marián Gajdoš , Pavol Matula, Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1997, s. 35-66.

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 – 1995) : Výber z dokumentov I. Prešov: Universum, 2005, 209 s. ISBN 80-89046-34-7.

KONEČNI, S. Kapitoly z istoriji Rusyniv na Sloveňsku v konteksti rozvoja karpaťskych Rusyniv od najstaršych časiv. Prjašiv: Rusyn i Narodny novynky, 2009, 190 strán. ISBN 978-80-88769-99-6.

KONEČNÝ, S. Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny a Ukrajinská národná rada Prjaševščiny – komparatívna analýza. In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Eds. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 80-107. ISBN 978-80-970042-6-2.

KONEČNÝ, S. Náčrt dejín karpatských Rusínov : Vysokoškolská učebnica. Prešov: Prešovská univerzita; Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2015, 226 s. ISBN 978-80-555-1297-6.

KONEČNÝ, Stanislav. Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev v období reformného procesu. In Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968. Eds. Miroslav Tížik, Norbert Kmeť. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2016, s. 246 – 290. ISBN 978-80-85544-97-8.

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945 – 1953) II. Prešov: Universum, 2016, 262 s. ISBN 978-80-89046-89-8.

KONEČNÝ, S. Historical, political and social conditions of the cross-border cooperation in East Slovakia. In The study of the experience of the norwegian-russian and slovak-ukrainian cross-border cooperation : Analyses carried out by the expert team of project CBC01030. Eds. M. Gajdoš, S. Ustyč. Košice; Užhorod: Centrum spoločenských a psychologických vied; Inštitút cezhraničnej spolupráce, 2017, p. 65 – 108.
ISBN 978-80-972693-0-2

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. – LUKÁČ, M. Rusyns’ka ta ukrajins’ka menšyna u Slovaččyni v 1945 – 1948 rokach [Rusínska a ukrajinská menšina na Slovensku v rokoch 1945 – 1948]. Užhorod: Instytut transkordonnoho spivrobitnyctva, 2017, 183 s. ISBN 978-617-7404-76-6.

KONEČNÝ, S. Slováci a Rusíni a vplyv ich koexistencie na etnoidentifikačný proces rusínskeho obyvateľstva. In Česko-slovenská historická ročenka 2016. Ed. V. Goněc, E. Borčin. Bratislava: Veda, 2017, s. 15-44.
ISBN 978-80-224-1636-8.

KONEČNÝ, S. Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny v povojnovom vývoji Podkarpatskej Rusi. In Salus patriae, suprema lex : Kapitoly z dějin moderního parlamentarismu ve střední Evropě. Eds. P. Kolář, P. Valenta. Praha: Vladimír Vyskočil – KORŠACH, 2018, s 175-197. ISBN 978-80-86296-57-9.

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1954 – 1960) III. Prešov: Universum, 2018, 163 s. ISBN 978-80-89946-07-5.

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky IV (1954 – 1960) Dokumenty. Prešov: Universum, 2019, 250 s. ISBN 978-80-89946-14-3.

+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences

Most cited publications

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. – MUŠINKA, M. Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia : Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. Prešov; Užhorod: Universum, 1999, 157 s. ISBN 80-967753-5-9. (48 citácií)

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. K politickému a sociálnoekonomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1991, 186 s. (40 citácií)

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948-1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, l53 s. ISBN 80-85270-36-6. (34 citácií)

KONEČNÝ, S. Rusíni/Ukrajinci ako fenomén slovenskej politiky. In Slovensko – rusínsko – ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2000, s. 132-148. ISBN 80-967722-5-2. (19 citácií)

KONEČNÝ, S. Koncepcia riešenia ukrajinskej otázky na Slovensku v päťdesiatych rokoch. In Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins'koji kuľtury u Svydnyku 19. Ed. Miroslav Sopoliga. Prešov: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Oddelenie ukrajinskej literatúry, 1994, s. 26-38. ISBN 80-08-01645-0. (15 citácií)

Teaching activities

History, Civics - Secondary grammar school in Levoča (1974 – 1984)
History of Carpathian Ruthenians – Prešov University in Prešov (2006 – 2018)

Membership in scientific and other organizations

Slovak Historical Society at SAS (from 1984)
Association of ukrainist in Slovakia (from 1994)
Slovak Foreign Policy Association (from 1997)
Slovak - Ukrainian Commission of Historians (from 2008)
Historical society of Košice (from 1994)
Member of SAS Assembly (2009 – 2017)
Member of the methodological and expert advice of Museum of Ruthenian Culture in Prešov (2008 – 2019)
Chairman of the Scientific Council of ISS of SAS (2005 – 2009)
Member of the Joint Departmental Committee for Doctoral Studies (2004 – 2018)

Awards

2015:
- Thanks for helping to develop international cooperation in the field of education (Valuator: UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY)
- Thanks for the fruitful cooperation and significant contribution to the formation and development of higher education in the region. (Valuator: UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY)

2014:
- For active scientific research and educational activities in popularizing the history of the region. (Valuator: UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY)