prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Štefan Šutaj

Senior researcher

sutaj@saske.sk

Qualification

Prof., 2005, University of Matej Bel, Banská Bystrica, Slovak history
DrSc., 2004, Historical Institute of SAS (Slovak Academy of Sciences), Bratislava, Slovak history
Doc., 2002, Faculty of Arts, University of Prešov, History
CSc.,1985, Historical Institute of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Czechoslovak history
PaedDr., 1984, Faculty of Arts, University of Prešov, P.J.Safarik University in Košice, theory of teaching history
Mgr., 1977, Faculty of Education, University of Prešov, P.J.Safarik University in Košice, field of study: history – slovak language

Area of scientific interest

  • Slovak history after year 1918
  • Status of ethnic minorities, with a special focus on the Hungarian minority
  • History of Košice

Internship, courses and stays abroad

Research stays in the archives in Paris, Budapest and Prague

Selected scientific projects

2019 – 2021, research team member of the VEGA project „Facts and Concepts of Population Exchange between Czechoslovakia and Hungary – Historical Context in Domestic and European Policy“ (Nr. 2/0316/19)

2016 – 2020, principal investigator of APVV project Tendencies of development of ethnic relations in Slovakia (TESS-2), No. APVV-15-0475)

2015 – 2018, research team member of the project Places of Košice‘s Memory (people and history). (No. 1/0212/15)

2012 – 2014, principal investigator of VEGA project Places of memory Košice I. (historical breakthroughs and institutions). (No. 1/0101/12)

2012 – 2013 principal investigator of APVV project National Minorities in Czechoslovakia after 1945 (the legal and historical context), cooperating institution Faculty of Law, Charles University, Prague. (APVV-MVTS SR-ČR)

2006 – 2009, principal investigator of APVV project Hungarian minority in Slovakia in the process of transformation of society after 1989. (No. APVT-51-047505)

2003 – 2006, coordinator of ŠPVV Nation, nationalities and ethnic groups in a transforming society (No. ŠP 028)

2002 – 2005, principal investigator of APVV project E. Benes Decrees and their application in Slovakia (No. APVT-21-015202)

Selected publications

ŠUTAJ, Štefan - HELDÁKOVÁ, Lucia. Košice po druhej svetovej vojne a vybrané aspekty kultúrneho života = Košice after the Second World War and selected aspects of cultural life. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 92-104. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608.

ŠUTAJ, Štefan. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v kontexte formovania povojnovej Európy. In "Mať volá"? : Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948. Editori: Mária Žiláková, József Demmel ; recenzenti: Štefan Šutaj, Attila Simon. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018, s. 11-49. ISBN 978-615-5330-13-1.(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2). Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948 a jej následky na ľudské osudy : Medzinárodná vedecká konferencia VÚSM).

ŠUTAJ, Štefan. Etnická identita ako diferenčný faktor pohľadu na dejiny a spoločnosť = Ethnic identity as a difference factor in the view of history and society. In Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop konaný dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně. Editori: Lubor Hruška, Oľga Šrajerová ; recenzenti: Anna Václavíková, Lucia Heldáková. - Ostrava : ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., 2019, s. 129-137. ISBN 978-80-87955-08-6.(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2). Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop).

ŠUTAJ, Štefan. Košice and Problems of Ethnicity after the Second World War. In Central European Connections in National Minorities´ Development at the Beginning of 21. Century. Editori: Barbara Kacerová – Štefan Šutaj – Jana Šutajová ; recenzenti: Erik Štempien, Marian Gajdoš. - Prešov : Universum-EU, 2019, p. 145-164. ISBN 978-80-89946-11-2. vyšlo aj v slovenskom jazyku: Košice a problémy etnicity po druhej svetovej vojne(Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia : medzinárodná vedecká konferencia. APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

ŠUTAJ, Štefan - VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj - ŠUTAJOVÁ, Jana. Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) : záverčná správa z výskumu. Recenzenti: Jozef Džuka, René Petráš. Prešov : Universum-EU pre Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019. 174 s. ISBN 978-80-89946-13-6(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina v povojnovom Československu (Čo by sme mali vedieť o postavení Maďarov v povojnovom Československu). In Nechtění spoluobčané : skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 44-85. ISBN 978-80-88292-06-7.

+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences

Teaching activities

Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Department of History

Membership in scientific and other organizations

Member of the Slovakia-Hungarian commission of historians;
Member of the Slovak National Committee historians since 2011
Member of the Committee of Slovak Historical Society from 2011

Member of the editorial board of História - Internet journal of the Institute of History, University of Prešov


Member of the editorial board of the international scientific journal Central European Papers issued by the Faculty of Public Policies Silesian University and the University of Janos Kodolányiho in Székesfeférvári

Member of the Commission for the award of DrSc. - Historical Science Accreditation Commission members III. Department of SAS

Member of the Departmental Committee for Doctoral Studies for the study field of Theory of Politics at the Faculty of Arts, University of Pavol Jozef Šafárik in Košice; History of the state and law at the Faculty of Law, University of Pavol Jozef Šafárik in Košice; Slovak history at Faculty of Arts University of Pavol Jozef Šafárik in Košice; Slovak history at Faculty of Arts, University of Prešov; Slovak history at Institute of Social Sciences CSPS SAS and Faculty of Humanities, University of Matej Bel in Banská Bystrica;

Member of the Departmental Board of the International Study Program Modern History at the Faculty of Public Policy of the Silesian University in Opava

Member of the Scientific Council of Institute of Social Sciences; Faculty of Arts of UPJŠ; Faculty of Humanities and Natural Sciences, Silesian University in Opava; School of Public Policy Sciences, Silesian University in Opava