prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

Jozef Výrost

Vedúci vedecký pracovník

vyrost@saske.sk *

Qualification

2002, Prof., Fakulta sociálních studií, Masarykovej univerzity v Brne, odbor psychológia
1999, DrSc,. Slovenská akadémia vied, odbor psychológia
1993, Doc., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor psychológia
1982, CSc., Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
1979, PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor psychológia
1974 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor psychológia

Area of scientific interest

Sociálna psychológia

Internship, courses and stays abroad

FF UK Praha, 2008 - 2015
Open University, Milton Keynes, UK, 1994, 1995, 1997
UNESCO ROSTE, Venice, Italy, 1991

Selected scientific projects

2004 – trvá, riešiteľ European Social Survey (ESS ERIC)

2019 – 2022, riešiteľ VEGA „Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania“ (č. 2/0012/19)

2016 – 2020, riešiteľ APVV „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (TESS-2)“, č. APVV-15-0475)

2016 – trvá, riešiteľ APVV „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam“ (č. APVV-16-0160)

2014 – 2016, riešiteľ VEGA „Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny“ (č. 2/0035/14)

2009 – 2011, riešiteľ VEGA „Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny“ (č. 2/0093/09)

Selected publications

Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová, E. (Eds.) Sociální psychologie: Teorie, metody, aplikace. Praha, Grada, 2019.

Piterová, I., Výrost, J. Welfare Attitudes over time of V4, Northern, and Western Europe in ESS Round 4 and Round 8 data. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2019, 5(1), 143-162.

Bozogáňová, M., Výrost, J. Social and psychological factors of political participation according to recent European Social Survey data. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2019, 5(3), 116-130.

Homišinová, M., Výrost, J., Ďurkovská, M. Spoločenskovedné súvislosti hovorenej slovenčiny mladej generácie Slovákov žijúcich v krajinách na Dolnej zemi. Košice, CSPV SAV, 2018.

Výrost, J., Martonyik, J. Hetero- and auto-stereotypes of ethnic minorities in Slovakia. Indiviual and Society, 2018, 21(4), 3-15.

Výrost, J. Daňové raje a uplatňovanie finančného tajomstva. In Zb. V. Babčák, A. Popovič, A. Románová (Eds.). II. slovensko-české dni daňového práva: Daňové raje a zneužívanie daňového systému, Košice, UPJŠ, 2018, 293-300.

Výrost, Jozef. The question of external validity of trust in the ESS R1-7 data. Individual and Society, 2017, 20(4), 61-69.

Výrost, J. Sebaregulácia ako prediktor sebaúčinnosti. Psychologica, 2017, XLVI, 114-121.

Výrost, J., Kentoš, M. Reflexia stavu a vývoja etnických vzťahov na Slovensku: K možnostiam empirického výskumu. In: Šutaj, Š., Regináčová, N., Heldáková, L. (Eds.). Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí. Prešov, Univerzum, 2017, 25-35.

Výrost, J. Pracovné podmienky na Slovensku a v európskych krajinách v dátach European Working Conditions Surveys (EWCS) 2010 a 2015. In: Sollárová, E., Sollár, T. (Eds.) Psychológia práce a organizácie 2016. Nitra, FSVAZ, 2016, 213-220.

Výrost, J., Homišinová, M. Mother tongue in the hierarchy of values among young people with the Slovak nationality in Croatia and Serbia. Individual and Society, 2016, 19(4), 60-66.

Homišinová, M., Výrost, J., Lenovský, L., Ondrejovič, S. Výskum hovorenej slovenčiny slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku. Košice, CSPV SAV, 2016.


+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences

Most cited publications

Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha, ISV, 1997, 2.vyd. Praha, Grada, 2008. (274 citácií)
Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie I. Praha, Portál, 1998. (256 citácií)
Výrost, J., Slaměník, I. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha, Grada, 2001 (95 citácií)
Komárková, R., Slaměník, I., Výrost, J. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha, Grada, 2001 (47 citácií)


Teaching activities

Applied Social Psychology/FF UPJŠ/2016 – trvá
Aplikovaná sociálna psychológia/FF UK Praha/2008-2015
Sociálna psychológia/FF UPJŠ/1980 – trvá

Membership in scientific and other organizations

European Association of Social Psychology (1990-2019)

Awards

Strieborná plaketa SAV Ľ. Štúra