Mgr. Alexander Lozjak

Alexander Loziak

Doktorand oddelenia psychológie

loziak@saske.sk *

Téma: Pracovný stres učiteliek a učiteľov ZŠ a možnosti intervencie
Školiteľ: PhDr. Denisa Fedáková, PhD.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Mgr., 2018, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor: psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • pracovný stres
  • intervencie zvládania stresu
  • eustres
  • mindfulness

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2020 – trvá, riešiteľ „Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania.“

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

LOZIAK, Alexander – FEDÁKOVÁ, Denisa. Zdroje eustresu v práci učiťeľov základných škol. In: PITEROVÁ, Ivana (ed.). Psychológia práce a organizácie 2020. Zborník abstraktov. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, s. 39.

LOZIAK, Alexander. Effectiveness of mindfulness training programs in improving work stress management in teachers. In: PROCHÁZKA, Jakub – KRATOCHVÍL, Tomáš – VACULÍK, Martin (eds.). Psychologie práce a organizace 2019. Sborník příspěvků z 18. mezinárodní konferencee. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s. 181 – 188.

Iné

„V každom veľkom rozume bolo vždy primiešané aj trocha šialenstva.“ Aristoteles