Mgr. Ivan Schmidt

Ivan Schmidt

Doktorand oddelenia psychológie

schmidt@saske.sk *

Téma: Postoje ku migrantom v medzinárodnom kontexte
Školiteľ: Mgr. Michal Kentoš, PhD.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Mgr., 2018, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor: psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • postoje k migrantom
  • migrácia
  • psychodiagnostika
  • psychológia práce
  • užívanie internetu

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

  • 2019 – trvá, riešiteľ „Európska sociálna sonda“

    2019 – trvá, riešiteľ „Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch“

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

SCHMIDT, Ivan. osobnosť učiteľa v súčasnej škole. In: ĎURKOVSKÁ, Mária – TUŠKOVÁ, Tünde (eds.). Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Košice – Békešská Čaba : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV – Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2019, s. 107 – 116.

Iné

„Keď nemôžeš, pridaj!!!“ Emil Zátopek