Mgr. Ivan Schmidt

Ivan Schmidt

Doktorand oddelenia psychológie

schmidt@saske.sk *

Téma: Postoje ku migrantom v medzinárodnom kontexte
Školiteľ: Mgr. Michal Kentoš, PhD.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Mgr., 2018, FF UPJŠ v Košiciach, odbor Psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • postoje a hodnoty
  • migrácia
  • „hate crime“

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

  • Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania
  • Medzinárodný projekt Európska sociálna sonda