Mgr. Dominika Havrillová

Dominika Havrillová

Doktorand oddelenia psychológie

havrillova@saske.sk *

Téma: Neskorá kariéra a flexibilita práce
Školiteľ: PhDr. Denisa Fedáková, PhD.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Mgr., 2020, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor: psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • stres na pracovisku, psychická pracovná záťaž
  • profesijný syndróm
  • stereotypy, predsudky
  • agresívne a prosociálne správanie
  • problematika dôchodok vs. neskorá kariéra (sociálne, psychologické a ekonomické aspekty prechodu do dôchodku, digitálna gramotnosť)

Iné

cudzie jazyky: anglicky, nemecky, grécky