Mgr. Jana Papcunová

Jana Papcunová

Doktorand oddelenia psychológie

jpapcunova@saske.sk *

Téma: Online hate: výskum nenávistných postojov (k migrantom) na internete.
Školiteľ: Mgr. Michal Kentoš, PhD.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Mgr., 2004, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • diskurz sociálnych médií
  • hate speech na internete
  • téma migrácie a utečenectva
  • konšpiračné teórie
  • hoaxy,
  • sociálne modely deindividuácie a sociálnej identity

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

2007 – 2013 Belfast, Northern Ireland, UK - Threshold Mental Health Services – terapeutická komunita TC – zahraničný pracovný pobyt

2005 – 2007 Boston, Massachusetts, USA, Massachusetts Association for the Blind, „Traumatic brain injury program“– zahraničný pracovný pobyt (H1B víza)

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – trvá, riešiteľka „Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch“

2019 – trvá, riešiteľka „ESS ERIC ROUND 10 Slovakia“

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

PAPCUNOVÁ, Jana. Online hate: výskum nenávistných postojov (k migrantom) na internete. In: SABOVÁ, Lucia Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, s. 65 – 71.

PAPCUNOVÁ, Jana. Recenzia: Bajusová, Jana – Šlosár, Dušan. Uplatnenie systémovej teórie pri integrácii imigrantov. In: Človek a spoločnosť, roč. 23, č. 2, 2020, s. 46 – 47.

PAPCUNOVÁ, Jana. Conference report from XIX. Edition of the Czech and Slovak Conference Qualitative approach and methods in social sciences and humanities: "Know yourself", Bratislava, 27th – 28th January 2020. In: Človek a spoločnosť, roč. 23, č. 1, 2020, s. 92 – 93.

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

2020 – Európska Asociácia Sociálnej Psychológie – „postgraduálne“ členstvo

Iné

  • Štatutárka neziskovej organizácie Centrum Mokosha v Košiciach, venujúcej sa psychologickému poradenstvu pre všetkých ľudí, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, reč, náboženstvo, politické alebo iné presvedčenia, národný alebo sociálny pôvod.
  • Členka medzinárodnej platformy PICUM „Platform for international cooperation on undocumented migrants“
  • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka, úroveň C1 – C2