Mgr. Veronika Pastrnáková

Veronika Pastrnáková

Doktorand oddelenia psychológie

pastrnakova@saske.sk *

Téma: Súvislosť hodnotových orientácií a etnických postojov.
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Mgr., 2017, FF UPJŠ v Košiciach, odbor Psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • Etnicita a jej prejavy v osobnosti, stereotypy, predsudky, marginalizované skupiny
  • Interakcie a sociálne fenomény v skupine
  • Psycholingvistika a lingvistika
  • Informačno – komunikačné technológie a ich vplyv na človeka a spoločnosť
  • Školská psychológia
  • Arteterapia, terapeutické karty

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

  • Medzinárodný projekt Európska sociálna sonda, 9. kolo na Slovensku
  • VEGA  2/0068/19: Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch
  • VEGA 2/0084/19: Luník IX – dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska
  • VEGA 2/0172/15: Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce.