Ing. Anna Kalistová

Anna Kalistová

Vedúca organizačnej zložky

kalist@saske.sk *

orcid.org/0000-0002-0420-1745

Osobná stránka:
researchgate.net/profile/Anna_Kalistova

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Ing., 2003, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor ekonomika a manažment podniku

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • cezhraničná spolupráca
  • ekonomické otázky
  • environmentálna politika
  • otázky školstva a vzdelania

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2020 – 2023 – projektová manažérka medzinárodného projektu FM EHP 2014-2021 „Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)“ (č. GGC01007)

2020 – 2022 – projektová manažérka medzinárodného projektu Interreg Dunajský nadnárodný program „Podunajský región za vylepšený prístup a umožnenie rozvoja Rómov (DREAM ROAD)“ (č. DTP3-383-4.1)

2019 – 2022, riešiteľka VEGA „ Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania.“ (č. 2/0012/19)

2017 – 2019, riešiteľka (finančná manažérka) Interreg DTP „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)“ (č. DTP1-320-4.1)

2016 – 2017, riešiteľka, EEAgrants NFM „Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou.“ (č. CBC01030)

2014 – 2017, riešiteľka VEGA „Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu“ (č. 2/0059/14)

2014 – 2015, riešiteľka (finančná manažérka) projektu z ŠF EÚ – DiViCen – Digitalizačné a videokonferenčné centrum (č. OPVaV-2013/1.1/02-SORO, ITMS: 26210120036/51)

2012 – 2013, riešiteľka (finančná manažérka) medzinárodného projektu HUSK „Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko –  Zemplínska župa)“ – REGSOM Košice – Miskolc (č. HUSK/1101/1.6.1/0131)

2010 – 2012 – riešiteľka ENPI CBC Programme „Borders for people“ (č. HUSKROUA/0901/069)

2005 – trvá, riešiteľka European Social Survey (ESS ERIC)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

ĎURKOVSKÁ, Mária - KALISTOVÁ, Anna. Vnímanie spravodlivosti a férovosti na Slovensku a v Európe. In FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal. Európska sociálna sonda : 9. kolo na Slovensku. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, s. 14-48. ISBN 978-80-89524-52-5. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.978-80-89524-52-5.1

ĎURKOVSKÁ, Mária - KALISTOVÁ, Anna. Teachers´ Profession and Status Perceived by Slovak Teachers in Hungary = Povolanie a status pedagóga očami slovenského učiteľa v Maďarsku. In Work and Organizational Psychology 2020 : Proceedings of the 19th International Conference. Editori: Ivana Piterová, Denisa Fedáková, Jozef Výrost ; recenzenti: Matúš Adamkovič, Katarína Baňasová. - Košice : Institute of Social Sciences, CSPS SAS, 2020, p. 25-37. ISBN 978-80-89524-51-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2020.978-80-89524-51-8.3 (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Psychológia práce a organizácie 2020 : medzinárodná konferencia)

HUTTMANOVÁ, Emília - VALENTINY, Tomáš - KALISTOVÁ, Anna. Analytický pohľad na udržateľný rozvoj a koncept cirkulárnej ekonomiky = An Analytical View on Sustainable Development and the Concept of Circular Economy. In Veda, výskum a vzdelávanie v kontexte udržateľného rozvoja 2020 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2020, s. 32-39. ISBN 978-80-8165-412-1.

KALISTOVÁ, Anna - HUTTMANOVÁ, Emília. Attitudes to climate change from the perspective of the Czech Republic, Hungary and Poland. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 4, s. 32-56. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/cas.2020.04.579

HELDÁKOVÁ, Lucia - KALISTOVÁ, Anna. Slovenský národný naratív v dejepise Slovákov v Maďarsku = Slovak national narrative in Slovak history textbooks in Hungary. In Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Mária Ďurkovská - Tünde Tušková (eds.) ; recenzenti: Alžbeta Uhrinová-Hornoková, Miroslav Kmeť. - Košice ; Békešská Čaba : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2019, s. 37-52. ISBN 978-80-89524-41-9. (Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania : medzinárodná vedecká konferencia. Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania).

HUTTMANOVÁ, Emília - KALISTOVÁ, Anna. Využívanie vybraných ekonomických nástrojov environmentálnej politiky v kontexte udržateľného rozvoja = The using of environmental policy´s selected economic tools in context of the sustainable development. In Veda, výskum a vzdelávanie v kontexte udržateľného rozvoja : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2019, s. 5-14. ISBN 978-80-8165-364-3.

FRANKOVSKÝ, Miroslav - KALISTOVÁ, Anna. Work and Satisfaction with Life. In ŠTEFKO, Róbert - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Management 2008 : In times of global change and uncertainty. - Prešov : Faculty of Management University of Prešov, 2008, s. 406-417. ISBN 978-80-8068-849-3. (Management 2008 : in times of global change and uncertainty).

FRANKOVSKÝ, Miroslav - KALISTOVÁ, Anna. International comparison of management morality in economic context. In Studies & Proceedings of Polish association for knowledge management, 2007, no. 11, p. 57-65. ISSN 1732-324X.

KALISTOVÁ, Anna. Trhová ekonomika z pohľadu ekonomickej morality. In VÝROST, Jozef. Európska sociálna sonda (ESS) 2. kolo na Slovensku : (Záverečná správa z výskumu). - Prešov : Universum, 2006, s. 237-262. ISBN 80-89046-42-8.

FRANKOVSKÝ, Miroslav - KALISTOVÁ, Anna. Charakteristiky práce ako indikátory kvality života v medzinárodnom kontexte. In Manažment 2006: teória, trendy a prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Štefan Kireta (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2006, s. 209-214. ISBN 80-8068-512-6. (Manažment 2006: teória, trendy a prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie).

KALISTOVÁ, Anna - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Economic morality in international context. In Manažment 2006: teória, trendy a prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Štefan Kireta (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2006, s. 78-83. ISBN 80-8068-512-6. (Manažment 2006: teória, trendy a prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie).


+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

HELDÁKOVÁ, Lucia - KALISTOVÁ, Anna. Slovenský národný naratív v dejepise Slovákov v Maďarsku = Slovak national narrative in Slovak history textbooks in Hungary. In Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Mária Ďurkovská - Tünde Tušková (eds.) ; recenzenti: Alžbeta Uhrinová-Hornoková, Miroslav Kmeť. - Košice ; Békešská Čaba : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2019, s. 37-52. ISBN 978-80-89524-41-9. (2 citácie)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

zástupkyňa šéfredaktorky a členka redakčnej rady časopisu Človek a spoločnosť

Iné

Cudzie jazyky: anglický; nemecký

Iné zručnosti: vedenie účtovníctva, rozpočtovníctvo, agenda verejného obstarávania