MGR. DENISA FEDÁKOVÁ, PHD.

Denisa Fedáková

Samostatná vedecká pracovníčka, riaditeľka

dfedak@saske.sk *
orcid.org/0000-0001-6816-1802

Osobná stránka:
academia.edu/Research Gate

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2006, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor psychológia
Mgr., 1998, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • pracovná a sociálna psychológia
  • sociálne prieskumy
  • work-life balance
  • flexible ways of working

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

11/2019 EAWOP Worklab – New ways of working; flexible work, Malta
09/2015 EAWOP Small Group Meeting; Viedeň, Rakúsko
11/2013 ESS kurz “The Challenges and Opportunities of Longitudinal Hierarchical Modeling”, Ljubljana, Slovinsko
08/2010 ESS kurz “Working with Comparative Surveys”, Ljubljana, Slovinsko
04/2010 ESS kurz “Paradata”, Mannheim, Nemecko

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2018 – trvá, koordinátorka projektu Európska sociálna sonda v SR (European Social Survey ERIC)

2016 – 2019, LAER a riešiteľka projektu H2020 ENLIVEN

2015 – 2018, zástupkyňa projektu VEGA „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“ (č. 2/0172/15)

2012 – 2015, zástupkyňa projektu VEGA: „Vplyv zmeny sociálnych zručností učiteľa na zmenu triednej atmosféry a sociometrickej štruktúry triedy“

2012 – 2014, riešiteľka projektu VEGA „Osobnostné a sociálne aspekty vnímania bezpečnosti“ (č. 2/0173/12)

2009 – 2011, zodpovedná riešiteľka projektu VEGA „Zamestnané ženy v prostredí práce a rodiny“

2008 – 2010, zástupkyňa projektu APVV „Výskum interakcie lektorská dvojica – skupina v programe zvyšovania sociálnej kompetencie žiakov“ (č. APVV-0274-07)

2004 – 2018, členka národného tímu Európska sociálna sonda (European Social Survey)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

FEDÁKOVÁ, Denisa - VEIRA-RAMOS, Alberto. Job security across Europe: Predictors of subjective job security in Northern, Southern, and Central European Countries. In Intersections East European Journal of Society and Politics, 2019, vol. 5, no. 1, p. 100-117.

FEDÁKOVÁ, Denisa - STUDENÁ, Ivana - KOŽÁROVÁ, Zuzana. Entrepreneurial risk perception and entrepreneurial intention of employed and unemployed in the context of entrepreneurial individual resources. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 31-46.

FEDÁKOVÁ, Denisa - IŠTOŇOVÁ, Lucia. Slovak IT-employees and new ways of working: impact on work-family borders and work-family balance. In Československá psychologie, 2017, roč. LXI, č. 1, s. 68-83.

FEDÁKOVÁ, Denisa - IŠTOŇOVÁ, Lucia. Život, práca a rodina kedysi a dnes: pohľad generácie Y = Life, Work and Family Then and Now: View of Y Generation. In Psychológia práce a organizácie 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie [elektronický zdroj]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 25-32. ISBN 978-80-558-1133-8.

IŠTOŇOVÁ, Lucia - FEDÁKOVÁ, Denisa. Predictors and consequences of job insecurity: Comparison of Slovakia and Estonia. In Studies of transition states and societies, 2015, vol. 7, no 3, p. 21-37.

FEDÁKOVÁ, Denisa - VAŠKOVÁ, Kristína. Stredoškolské učiteľky: istota pracovného miesta, motivácia k výkonu a vnímané obohacovanie medzi prácou a rodinou = Secondary school teachers: job security, achivement motivation and perceived work-family enrichment. In Psychologie práce a organizace 2015 : kvalita pracovního života [elektronický zdroj]. - Praha : MATFYZPRESS, 2015, s. 77-85.

FEDÁKOVÁ, Denisa - VYHNALOVÁ, Michaela. Prelínanie práce a rodiny. Rozdiely a podobnosti medzi profesionálnymi vojakmi a civilnou populáciou = Work-family spillover. Differences and similarities between professional soldiers and civilian population. In Psychologie práce a organizace 2013 : sborník mezinárodní konference [elektronický zdroj]. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 144-150. ISBN 978-80-244-3916-7.

JAKUBA, Tomáš - POLCOVÁ, Zuzana - FEDÁKOVÁ, Denisa - KOTTFEROVÁ, Jana - MAREKOVÁ, Jana - FEJSÁKOVÁ, Magdaléna - ONDRAŠOVIČOVÁ, Olga - ONDRAŠOVIČ, Miloslav. Differences in evaluation of a dog´s temperament by individual members of the same household. In Society & Animals, 2013, vol. 21, p. 582-589.

FEDÁKOVÁ, Denisa. Pracovné a rodinné prostredie zamestnaných. Rec.: Jozef Výrost, Milica Schraggeová. Prešov : Universum, 2011. 99 s. ISBN 978-89046-70-6.

FEDÁKOVÁ, Denisa. Mladí verzus starí? Vek a veková diskriminácia v otázkach rotujúceho modelu ESS. In VÝROST, Jozef. Európska sociálna sonda (ESS) 4. kolo na Slovensku. - Prešov : Universum, 2010, s. 149-175.

VÝROST, Jozef - FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal. Confirmation bias effects in the welfare beliefs of the residents of European countries. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2010, vol. 52, no. 4, p. 327-332.

VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal - FEDÁKOVÁ, Denisa. Value orientations as factors of social trust, political participation, and life satisfaction. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2007, vol. 49, no 4, p. 283-294.

FEDÁKOVÁ, Denisa - JELEŇOVÁ, Iveta. Correlates of social and emotional intelligence. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2004, vol. 46, no. 4, p. 291-295. ISSN 0039-3320.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

IŠTOŇOVÁ, Lucia - FEDÁKOVÁ, Denisa. Work-family conflict: Does type of social support matter? In International journal of current research [elektronický zdroj], 2015, vol. 7, no. 1, p. 12120-12127. ISSN 0975-833X. (10 citácií)

JAKUBA, Tomáš - POLCOVÁ, Zuzana - FEDÁKOVÁ, Denisa - KOTTFEROVÁ, Jana - MAREKOVÁ, Jana - FEJSÁKOVÁ, Magdaléna - ONDRAŠOVIČOVÁ, Olga - ONDRAŠOVIČ, Miloslav. Differences in evaluation of a dog´s temperament by individual members of the same household. In Society & Animals, 2013, vol. 21, p. 582-589. (2012: 0.378 - IF, 0.265 - SJR, karentované - CCC). (2013 - Current Contents). (15 citácií)

VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal - FEDÁKOVÁ, Denisa. Value orientations as factors of social trust, political participation, and life satisfaction. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2007, vol. 49, no 4, p. 283-294. (2006: 0.410 - IF). ISSN 0039-3320. (12 citácií)

FEDÁKOVÁ, Denisa - JELEŇOVÁ, Iveta. Correlates of social and emotional intelligence. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2004, vol. 46, no. 4, p. 291-295. ISSN 0039-3320. (16 citácií)

FEDÁKOVÁ, Denisa. Nezamestnaní a dôsledky nezamestnanosti. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2003, roč. 6, č. 4, s. ISSN 1335-3608. (9 citácií)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Work psychology, Katedra psychológie FF UPJŠ; od 2017
Základy pracovnej psychológie, Katedra psychológie FF UPJŠ; od 2013
Sociálna psychológia, Katedra psychológie FFUPJŠ; od 2011 – 2013

Školiteľka dizertačných prác: 5 úspešne obhájených dizertačných prác (2014, 2014, 2017, 2018, 2019)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Od 2012 – 2020 členka; predsedníčka, podpredsedníčka komisie VEGA č. 11 pre Vedy o človeku (Psychológia, pedagogika, vedy o športe)
Od 2012 členka Európskej asociácie pracovnej psychológie EAWOP
Od 2010 členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV

OCENENIA

02/2020 pozvaná prednáška „Retirement or Late Career?“; IFIS PAN Varšava ESS R9 dissemnination conference

Iné

Cudzie jazyky: anglický (aktívne); nemecký a ruský
Záujmy: šport, filmy, detektívky