Mgr. Michal Kentoš, PhD.

Michal Kentoš

zástupca vedúcej organizačnej zložky, samostatný vedecký pracovník

kentos@saske.sk *

orcid.org/0000-0003-2341-2457

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2004, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor psychológia
Mgr., 2000, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • bezpečnostná problematika  
    pracovná psychológia
    výskumy verejnej mienky

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2004 – trvá, riešiteľ a od 2018 národný koordinátor pre SR „Európska sociálna sonda“

2019 – trvá, riešiteľ VEGA „Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch“ (č. 2/0068/19)

2019 – trvá, riešiteľ VEGA „Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania“ (č. 2/0012/19)

2017 – 2019, riešiteľ Interreg DTP „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource“ (č. DTP1-320-4.1)

2016 – 2020, riešiteľ APVV „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – TESS“ (č.  APVV 15 – 0475)

2015 – 2018, zodpovedný riešiteľ VEGA „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“ (č. 2/0172/15)

2012 – 2014, zodpovedný riešiteľ VEGA „Osobnostné a sociálne aspekty vnímania bezpečnosti“ (č. VEGA 2/0173/12)

2009 – 2011, riešiteľ VEGA „Zamestnané ženy v prostredí práce a rodiny (Psychologické charakteristiky zamestnaných žien a ich odraz v percepcii pracovného a rodinného prostredia)“

2007 – 2010, riešiteľ Centrum excelentnosti pre výskumu kognícií (CEVKOG) (Centre for research of cognition)

2006 – 2008, zodpovedný riešiteľ VEGA„Hodnotové orientácie vybraných skupín obyvateľstva Slovenska v kontexte európskej integrácie – komparatívna analýza“, (č. 2/6190/26)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

KENTOŠ, Michal. Sociální psychologie bezpečí. In VÝROST, Jozef - SLAMĚNÍK, Ivan - SOLLÁROVÁ, Eva (eds.). Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace. Praha : Grada, 2019, s. 700-710. ISBN 978-80-247-5775-9.

FRANKOVSKÝ, Miroslav - KENTOŠ, Michal. Sociální konflikty. In Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace. Praha : Grada, 2019, s. 226-236. ISBN 978-80-247-5775-9.

KENTOŠ, Michal. Development of Relations of Selected National Minorities in the Slovak Republic 2004 – 2017. In KACEROVÁ, Barbara - ŠUTAJ, Štefan - ŠUTAJOVÁ, Jana. (ed.) Central European Connections in National Minorities´ Development at the Beginning of 21. Century. Prešov : Universum-EU, 2019, p. 20-29. ISBN 978-80-89946-11-2.

KENTOŠ, Michal. Príčiny a kontexty pracovnej neistoty na Slovensku. In Psychologie práce a organizace 2019. Sborník příspěvků z 18. mezinárodní konference. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s. 119-126. ISBN 978-80-210-9488-8.

KENTOŠ, Michal. Pracovná neistota. In Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce. Prešov ; Košice : Universum : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2018, s. 41-53. ISBN 978-80-89946-08-2.

KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - KOHOUTOVÁ, Klara. Perception of Inter-Ethnic Relations of Slovaks, Hungarians and Roma 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2018, roč. 21, č. 4, s. 16-31.

AINSAAR, Mare - FEDÁKOVÁ, Denisa - ROOTS, Ave - LUMISTE, Kaur - KENTOŠ, Michal - VÝROST, Jozef. Introducing the Euro in Estonia and Slovakia: Did it affect people´s satisfaction? In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2017, roč. 20, č. 4, s. 1-11.

FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - VÝROST, Jozef. Baking the ESS: A Slovak recipe with a 10-year perspective. In Hopes and anxieties in Europe : six waves of the European social survey. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2015, p. 199-215. ISBN 978-3-631-65167-4.

KENTOŠ, Michal. Kontexty vnímania bezpečia [Contexts of safety perception]. In Psychologické súvislosti vnímania. Prešov : Universum-EU, 2014, s. 7-18. ISBN 978-80-89046-88-1.

KENTOŠ, Michal. Vnímanie bezpečia vo vzťahu k úrovni kriminality, sledovaniu médií a dôvery v políciu a súdy. In Psychologické súvislosti vnímania bezpečia. Prešov : Universum-EU, 2014, s. 55-66. ISBN 978-80-89046-88-1.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Súčasná psychológia práce

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

člen prierezovej pracovnej skupiny pre spoločenské a humanitné vedy MŠVVaŠ SR
člen European Survey Research Association
člen komisie VEGA pre vedy o človeku 2008 – 2012
člen Vedeckej rady SvÚ SAV 2006 – 2012
člen Snemu SAV 2005 – 2009

OCENENIA

2005 - Descartova cena za medzinárodný spolupracujúci výskum