Mgr. Michal Kentoš, PhD.

Michal Kentoš

zástupca vedúcej organizačnej zložky, samostatný vedecký pracovník

kentos@saske.sk *

orcid.org/0000-0003-2341-2457

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2004, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor psychológia
Mgr., 2000, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • bezpečnostná problematika;  
    pracovná psychológia;
    výskumy verejnej mienky

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2004 – trvá, riešiteľ a od 2018 národný koordinátor pre SR „Európska sociálna sonda“
2019 – trvá, riešiteľ VEGA „Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch“ (č. 2/0068/19)
2019 – trvá, riešiteľ VEGA „Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania“ (č. 2/0012/19)
2017 – 2019, riešiteľ Interreg DTP „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource“ (č. DTP1-320-4.1)
2016 – 2020, riešiteľ APVV „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – TESS“ (č.  APVV 15 – 0475)
2015 – 2018, zodpovedný riešiteľ VEGA „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“ (č. 2/0172/15)
2012 – 2014, zodpovedný riešiteľ VEGA „Osobnostné a sociálne aspekty vnímania bezpečnosti“ (č. VEGA 2/0173/12)
2009 – 2011, riešiteľ VEGA „Zamestnané ženy v prostredí práce a rodiny (Psychologické charakteristiky zamestnaných žien a ich odraz v percepcii pracovného a rodinného prostredia)“
2007 – 2010, riešiteľ Centrum excelentnosti pre výskumu kognícií (CEVKOG) (Centre for research of cognition)
2006 – 2008, zodpovedný riešiteľ VEGA„Hodnotové orientácie vybraných skupín obyvateľstva Slovenska v kontexte európskej integrácie – komparatívna analýza“, (č. 2/6190/26)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

KENTOŠ, Michal. Sociální psychologie bezpečí. In Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace. - Praha : Grada,
FRANKOVSKÝ, Miroslav - KENTOŠ, Michal. Sociální konflikty. In Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace.
KENTOŠ, Michal. Development of Relations of Selected National Minorities in the Slovak Republic 2004 – 2017.
KENTOŠ, Michal. Príčiny a kontexty pracovnej neistoty na Slovensku. In Psychologie práce a organizace 2019.
KENTOŠ, Michal. Pracovná neistota. In Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce. - Prešov ; Košice : Universum
KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - KOHOUTOVÁ, Klara. Perception of Inter-Ethnic Relations of Slovaks,
AINSAAR, Mare - FEDÁKOVÁ, Denisa - ROOTS, Ave - LUMISTE, Kaur - KENTOŠ, Michal - VÝROST, Jozef. Introducing
FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal - VÝROST, Jozef. Baking the ESS: A Slovak recipe with a 10-year perspective.
KENTOŠ, Michal. Kontexty vnímania bezpečia [Contexts of safety perception]. In Psychologické súvislosti vnímania
KENTOŠ, Michal. Vnímanie bezpečia vo vzťahu k úrovni kriminality, sledovaniu médií a dôvery v políciu

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Súčasná psychológia práce

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

člen prierezovej pracovnej skupiny pre spoločenské a humanitné vedy MŠVVaŠ SR
člen European Survey Research Association
člen komisie VEGA pre vedy o človeku 2008 – 2012
člen Vedeckej rady SvÚ SAV 2006 – 2012
člen Snemu SAV 2005 – 2009

OCENENIA

2005 - Descartova cena za medzinárodný spolupracujúci výskum