prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.

Štefan Šutaj

vedúci vedecký pracovník

sutaj@saske.sk *

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Prof.,  2005, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odbor: slovenské dejiny
DrSc., 2004, Historický ústav SAV Bratislava, odbor: slovenské dejiny
Doc., 2002, FF PU Prešov, odbor história
CSc., 1985, Historický ústav SAV v Bratislave, odbor: československé dejiny 1995
PaedDr., 1984, Filozofická fakulta v Prešove, UPJŠ v Košiciach, odbor: teória vyučovania dejepisu
Mgr., 1977, Pedagogická fakulta v Prešove, UPJŠ v Košiciach, odbor dejepis – slovenský jazyk

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • slovenské dejiny po roku 1918;
    problematika národnostných menšín s osobitným zameraním na maďarskú menšinu;
    dejiny Košíc

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

Výskumné pobyty v archívoch v Paríži, Budapešti a v Prahe

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – 2021, riešiteľ VEGA „Fakty a koncepty výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – historické súvislosti v domácej a európskej politike.“ (č. 2/0316/19)

2016 – 2020, zodpovedný riešiteľ APVV „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (TESS-2)“, č. APVV-15-0475)

2015 – 2018, riešiteľ VEGA „Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny).“ (č. 1/0212/15)

2012 – 2014, zodpovedný riešiteľ VEGA „Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie). (č. 1/0101/12)

2012 – 2013, zodpovedný riešiteľ APVV „Národnostné menšiny v Československu po roku 1945 (právne a historické súvislosti), spolupracujúca inštitúcia Právnická fakulta Univerzity Karlovej, Praha. (APVV-MVTS SR-ČR)

2006 – 2009, zodpovedný riešiteľ APVV „Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989“ (č. APVT-51-047505)

2003 – 2006, koordinátor ŠPVV „Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti“ (č. ŠP 028)

2002 – 2005, zodpovedný riešiteľ APVV „015202 Dekréty E. Beneša a ich uplatňovanie na Slovensku“ (č. APVT-21-015202)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

ŠUTAJ, Štefan - HELDÁKOVÁ, Lucia. Košice po druhej svetovej vojne a vybrané aspekty kultúrneho života = Košice after the Second World War and selected aspects of cultural life. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 92-104. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608.

ŠUTAJ, Štefan. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v kontexte formovania povojnovej Európy. In "Mať volá"? : Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948. Editori: Mária Žiláková, József Demmel ; recenzenti: Štefan Šutaj, Attila Simon. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018, s. 11-49. ISBN 978-615-5330-13-1.(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2). Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948 a jej následky na ľudské osudy : Medzinárodná vedecká konferencia VÚSM).

ŠUTAJ, Štefan. Etnická identita ako diferenčný faktor pohľadu na dejiny a spoločnosť = Ethnic identity as a difference factor in the view of history and society. In Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop konaný dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně. Editori: Lubor Hruška, Oľga Šrajerová ; recenzenti: Anna Václavíková, Lucia Heldáková. - Ostrava : ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., 2019, s. 129-137. ISBN 978-80-87955-08-6.(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2). Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop).

ŠUTAJ, Štefan. Košice and Problems of Ethnicity after the Second World War. In Central European Connections in National Minorities´ Development at the Beginning of 21. Century. Editori: Barbara Kacerová – Štefan Šutaj – Jana Šutajová ; recenzenti: Erik Štempien, Marian Gajdoš. - Prešov : Universum-EU, 2019, p. 145-164. ISBN 978-80-89946-11-2. vyšlo aj v slovenskom jazyku: Košice a problémy etnicity po druhej svetovej vojne(Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia : medzinárodná vedecká konferencia. APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

ŠUTAJ, Štefan - VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj - ŠUTAJOVÁ, Jana. Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) : záverčná správa z výskumu. Recenzenti: Jozef Džuka, René Petráš. Prešov : Universum-EU pre Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019. 174 s. ISBN 978-80-89946-13-6(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina v povojnovom Československu (Čo by sme mali vedieť o postavení Maďarov v povojnovom Československu). In Nechtění spoluobčané : skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 44-85. ISBN 978-80-88292-06-7.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra histórie

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Člen slovensko-maďarskej komisie historikov; člen Slovenského národného komitétu historikov od roku 2011 Člen Výboru SHS od roku 2011;

Člen redakčnej rady časopisu Dejiny – internetového časopisu Inštitútu histórie FF Prešovskej univerzity

Člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Central European Papers, vydáva Fakulta verejných politík Slezskej univerzity v Opave a Univerzity Jánosa Kodolányiho v Székesfeférvári

Člen komisie pre udeľovanie DrSc. – historické vedy Člen Akreditačnej komisie III. Oddelenia SAV

Člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor Teória politiky na Filozofickej fakulte UPJŠ; Dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach; Slovenské dejiny na FF UPJŠ v Košiciach; Slovenské dejiny na FF PU v Prešove; Slovenské dejiny na SvÚ SAV a FHV UMB v Banskej Bystrici;

Člen odborovej rady medzinárodného študijného programu Moderní dějiny na Fakulte verejných politík Slezskej univerzity v Opave

Člen vedeckej rady Spoločenskovedného ústavu SAV; FF UPJŠ; Fakulty humanitných a prírodných vied Slezskej univerzity v Opave; Fakulty verejných politík vied Slezskej univerzity v Opave.