Doc. Mgr. Milan Olejník, PhD.

Milan Olejník

Samostatný vedecký pracovník

olejnik@saske.sk *

 

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Doc., 2014, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor slovenské dejiny
PhD., 2000, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenské dejiny
Mgr., 1999, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Prešov

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • nemecká menšina na Slovensku  1918 -1953
  • maďarská minorita na Slovensku 1918 – 1960
  • školstvo na Slovensku 1938 – 1960
  • politický vývoj ČSR v rokoch 1935 – 1938
  • vplyv Komunistickej internacionály na Československú komunistickú stranu

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

Historický ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešť
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2020 – 2022, riešiteľ VEGA „Základné a stredné školy na Slovensku v kontexte politiky KSČ v rokoch 1948 – 1953“ (č. 2/0057/20)

2016 – 2019, riešiteľ VEGA „Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 – 1953). Protiklady a podobnosti.“ (č. 2/0124/16)

2010 – 2012, riešiteľ VEGA „Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929)“ (č. 2/0117/09)

2007 – 2009, riešiteľ VEGA „Južné Slovensko v rokoch 1948 – 1953 so zameraním na postavenie maďarskej minority“ (č. 2/6186/27)

2006 – 2008, riešiteľ APVV „Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989“ (č. APVV 51-047505)

2004 – 2006, riešiteľ VEGA „Maďari a Nemci na Slovensku po roku 1918 (štát a menšiny, udalosti a vzťahy)“ (č. 2/3215/23)

2003 – 2005, riešiteľ ŠPVV „Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie spoločnosti“ (č. ŠPVV/028)

2002 – 2004, riešiteľ APVT „Dekréty E. Beneša a ich uplatňovanie na Slovensku.“ (č. APVT-51-015202)

2001 – 2003, riešiteľ VEGA „Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918, odraz geopolitických, hospodárskych a spoločenských zmien v historickej pamäti jej príslušníkov.“ (č. 2/7224/20)

1998 – 2000, riešiteľ „Postavenie nemeckej minority v regióne Spiša v rokoch 1918 – 1948 a zmeny jej etnickej identity.“ (č. 2/4167/97)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

OLEJNÍK, Milan. Subordination of the Communist Party of Czechoslovakia to Communist International. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, 2019.ISBN 978-8089524-37-2.

OLEJNÍK, Milan. Implementácia marxisticko-leninskej ideológie vo sfére vzdelávania na Slovensku v kontexte politického vývoja v rokoch 1948 - 1953. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, 2018. ISBN 978-80-89946-06-8.

OLEJNÍK, Milan. Establishment of communist regime in Czechoslovakia and an impact upon its educational system. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, 2017. ISBN 978-80-972693-4-0.

OLEJNÍK, Milan. Maďarské opozičné strany v kontexte politického vývoja na Slovensku v rokoch 1929 – 1938. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2015. ISBN 978-80-89524-20-4.

GABZDILOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Od pozitivizmu k negativizmu - Karpatonemecká strana v období predmníchovskej ČSR. In Historický časopis, roč. 53, č. 3, 2005, s. 467-485.

GABZDILOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava : Spoločenskovedný ústav SAV : Slovenské národné múzeum : Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004. ISBN 8096762192.

GABZDILOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Proces internácie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945-1946. In Historický časopis, roč. 50, č. 3, 2002, s. 423-438.+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan - ŠUTAJ, Štefan. Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945 - 1953 v dokumentoch. I. Prešov : Universum, 2005. ISBN 80-89046-33-9. (35 citácií)

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava: Spoločenskovedný ústav SAV, Slovenské národné múzeum: Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004. ISBN 8096762192. (25 citácií)

OLEJNÍK, Milan. Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov a dobovej slovenskej tlače (1918 – 1929). (6 citácií)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

2009 - 2017 Katedra dejín FF UPJŠ v Košiciach: Dejiny antického Grécka a Ríma, Fašizmus a nacizmus

Školiteľ 1 dizertačnej práce: úspešne obhájená (2010)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

2020 – 2024 - člen Vedeckej grantovej agentúry (VEGA)

OCENENIA

Poďakovanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied za práce súvisiace s činnosťou Vedeckej grantovej agentúry v období apríl 2005 – apríl 2013.

Iné

Anglický, český, poľský jazyk
Dejiny umenia