doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.

Soňa Gabzdilová

Samostatná vedecká pracovníčka

gabzdil@saske.sk *

 

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Doc., 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenské dejiny
CSc., 1995, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor české a slovenské dejiny
PhDr., 1982, Filozofická fakulta v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor teória vyučovania dejepisu

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • karpatskí Nemci na Slovensku (1939-1953)
  • postavenie maďarskej minority na Slovensku (1918 – 1960) 
  • vzdelávací systém a školstvo na Slovensku (1938 – 1960) 

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

Historický ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešť
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2020 – 2022, zodpovedná riešiteľka VEGA „Základné a stredné školy na Slovensku v kontexte politiky KSČ v rokoch 1948 – 1953.“ (č. 2/0057/20)

2016 – 2019, zodpovedná riešiteľa VEGA „Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 – 1953). Protiklady a podobnosti.“ (č. 2/0124/16)

2010 – 2012, zodpovedná riešiteľka VEGA „Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929).“ (č. 2/0117/09)

2007 – 2009, zodpovedná riešiteľka VEGA „Južné Slovensko v rokoch 1948 – 1953 so zameraním na postavenie maďarskej minority.“ (č. 2/6186/27)

2006 – 2009, riešiteľka APVV „Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989.“ (č. APVV-51-047505)

2004 – 2006, zodpovedná riešiteľka VEGA „Maďari a Nemci na Slovensku po roku 1918 (štát a menšiny, udalosti a vzťahy).“ (č. 2/3215/23)

2003 – 2005, riešiteľka ŠPVV „Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie spoločnosti“ (č. ŠPVV/028)

2002 – 2004, riešiteľka APVT „Dekréty E. Beneša a ich uplatňovanie na Slovensku,“ (č. APVT-51-015202)

2001 – 2003, zodpovedná riešiteľka VEGA „Nemecká menšina na Slovensku po roku 1918, odraz geopolitických, hospodárskych a spoločenských zmien v historickej pamäti jej príslušníkov.“ (č.  2/7224/20)

1998 – 2000, zodpovedná riešiteľka VEGA „Postavenie nemeckej minority v regióne Spiša v rokoch 1918 – 1948 a zmeny jej etnickej identity.“ (č. 2/4167/97)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

GABZDILOVÁ, Soňa. Ako sme študovali v totalite. Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku pod ideologickým diktátom Komunistickej strany Československa (1948-1953). Prešov : UNIVERSUM-EU ; Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2018. ISBN 978-80-89524-29-7

GABZDILOVÁ, Soňa. Možnosti a obmedzenia. Vzdelávanie v jazyku maďarskom na Slovensku 1918 -1938. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2017. ISBN 978-80-972693-3-3.

GABZDILOVÁ, Soňa. Prístup vedenia Komunistickej strany Slovenska k maďarským komunistom na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. In Historický časopis, roč. 62, č. 2, 2014, s. 253-274.

GABZDILOVÁ, Soňa. Sčítanie obyvateľstva na Slovensku v roku 1950, maďarská menšina a historické súvislosti. In Historický časopis, roč. 59, č. 2, 2011, s. 263-284.

GABZDILOVÁ, Soňa Vznik a činnosť Csemadoku v kontexte politiky KSČ (1949-1951). In Historický časopis, roč. 56, č. 3, 2008, s. 477-496.

GABZDILOVÁ, Soňa. Die Aussiedlung der Karpatendeutsche aus der Slowakei im Jahr 1946. In Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Band 47, Helt 1, 2006/2007, s. 84-102.

GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Od pozitivizmu k negativizmu - Karpatonemecká strana v období predmníchovskej ČSR. In Historický časopis, roč. 53, č. 3, 2005, s. 467-485.

GABZDILOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava : Spoločenskovedný ústav SAV : Slovenské národné múzeum : Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004. ISBN 8096762192.

GABZDILOVÁ, Soňa. Komunistická strana Československa a školstvo na Slovensku v rokoch 1948 -1953. In KÁRNIK, Zdeněk – KOPEČEK, Michal (ed.). Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek I. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 201-223.

GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Proces internácie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945-1946. In Historický časopis, roč. 50, č. 3, 2002, s. 423-438.

GABZDILOVÁ, Soňa. Situácia nemeckej menšiny na Slovensku pri návrate z evakuácie na jar a v lete 1945. In Historický časopis, roč. 49, č. 3, 2001, s. 453-476.

GABZDILOVÁ, Soňa. Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dunajská Streda : Lilium Aurum, 1999. ISBN 8080620490.

GABZDILOVÁ, Soňa. Možnosti a problémy vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953. In Historický časopis, roč. 45, č. 4, 1997, s. 612-630.

GABZDILOVÁ, Soňa. Vzdelanie, vzdelanostná úroveň a vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenskej republiky vo vzťahu k etnickému členeniu. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie, roč. 26, č. 5-6, 1994, s. 473-478.

GABZDILOVÁ, Soňa. Školy s maďarským vyučovacím jazykom na Slovensku po druhej svetovej vojne. Košice : SAV, 1991.


+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan - ŠUTAJ, Štefan. Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945 - 1953 v dokumentoch. I. Prešov : Universum, 2005. 259 s. ISBN 80-89046-33-9. (35 citácií)

GABZDILOVÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953. Bratislava: Spoločenskovedný ústav SAV, Slovenské národné múzeum: Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2004, 206 s. ISBN 8096762192. (25 citácií)

GABZDILOVÁ, Soňa. Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dunajská Streda : Lilium Aurum, 1999, 128 s. ISBN 8080620490. (24 citácií)

GABZDILOVÁ, Soňa Školy s maďarským vyučovacím jazykom na Slovensku po druhej svetovej vojne . Košice : SvÚ SAV, 1991. 53 s. (17 citácií)

GABZDILOVÁ, Soňa. Možnosti a problémy vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953. In Historický časopis: Historického ústavu SAV, roč. 45, (1997), č. 4, s. 612-630. ISSN 0018-2575. (9 citácií)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

2017 – 2018 Ústav stredoeurópskych štúdií FVP, Slezskej univerzity v Opave: Moderné dejiny Maďarska

2009 – 2017 Katedra dejín FF UPJŠ: Úvod do štúdia histórie; Všeobecné dejiny po roku 1918; Nemci na Slovensku

Školiteľka dizertačných prác: 4 úspešne obhájené dizertačné práce (2017, 2016, 2011, 2010)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

V súčasnosti:
Členka odborovej rady doktorandského študijného programu Historické vedy (Slezská univerzita v Opave)
Členka redakčnej rady: Eruditio – educatiou (Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta, Komárno)

V rokoch 2012-2017
Predsedníčka komisie pre štátne skúšky bakalárskeho a magisterského štúdia, KH FF UPJŠ Košice
Členka komisie pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác, KH FF UPJŠ Košice
Členka komisie pre konanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigorózných prác, KH FF UPJŠ Košice