Dr. theol. Miroslav Varšo

Miroslav Varšo

Samostatný vedecký pracovník

varso@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-8341-4935

Osobná stránka:
sav-sk.academia.edu/miroslavvarso

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

1995 – 2002 Dr. theol., Univerzita Viedeň
1992 – 1995 SSLic, Biblický inštitút Rím
1990 – 1992 Bc. z teológie, Lateránska univerzita v Ríme
1987 – 1990 Štúdium teológie na Cyrilo-Metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • barokové divadlo;
  • biblické vedy;
  • Starý zákon;

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

2006-2012 Univ. Asistent. Katolícko-teologickej fakulty Viedenskej univerzity;
2000-2010 Rakúsko, Univerzita Viedeň (1995-2002) doktorandské štúdium;
1992/1993 Izrael, Jeruzalem, Hebrejská univerzita (1 semester);
1990-1995 Taliansko, Rím: Lateránska univerzita (1990-1993); Pápežský biblický inštitút (1993-1995)

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2018 – 2020, zodpovedný riešiteľ VEGA “Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus” (č. 2/0093/18)

2018 – 2022, riešiteľ APVV “Komentár ku Knihe žalmov II a III”, (č. APVV-17-0001, Trnavská univerzita v Trnave – Teologická fakulta, Bratislava)

2015 – 2020, riešiteľ APVV “Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie” (č. APVV- 15-0526, Ústav dejín umenia SAV)

2014 – 2017, zodpovedný riešiteľ VEGA “Jezuitská školská dráma na Slovensku v 17.-18. stor.” (č. 2/0149/15)

2010 – 2012, riešiteľ FWF-Projekt: „Neubearbeitung der Sprach- und Stilcharakteristika des Buches Deuteronomium, Rakúsko

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

VARŠO, Miroslav. Abdiáš, Jonáš, Micheáš. Recenzenti: Benedikt Róbert Hajas, Blažej Štrba : Trnava : Dobrá kniha, 2020. 320 s. Komentáre k Starému zákonu, 2. zväzok. ISBN 978-80-8191-249-8.

VARŠO, Miroslav - ANDOKOVÁ, Marcela - BRODŇANSKÁ, Erika - HIDVÉGHYOVÁ, Lucia - JENČÍKOVÁ, Agnesa Adriana - LAPKO, Róbert - SOVA, Milan - ŠTRBÁK, Martin. Žalm 119. Recenzenti: Jozef Jančovič, Jozef Kyselica, Miloš Lichner. Trnava : Dobrá kniha, 2019. 298 s. Komentáre k Starému zákonu, 7. zväzok. ISBN 978-80-8191-239-9.

VARŠO, Miroslav. Ozeáš, Joel, Amos. Recenzenti: Jozef Jančovič, Benedikt Róbert Hajas. Bratislava : Vydavateľstvo Vivit pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018. 542 s. Komentáre k Starému zákonu, 4. zväzok. ISBN 978-80-8175-047-2.

VARŠO, Miroslav - BIZOŇOVÁ, Monika - OLEJNÍK, Vladimír - PAVĽÁKOVÁ, Ema - KRUPA, Peter. Pallas Scepusiensis. Školské hry Jezuitského gymnázia v Spišskej Kapitule (1648-1672) [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anna A. Hlaváčová, Ondrej Ficeri. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2017. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-972693-9-5(VEGA 2/0149/15 : Jezuitská školská dráma na Slovensku v 17. – 18. storočí).

VARŠO, Miroslav. Mágovia z východu. Biblický a mimobiblický pohľad na mágov = The Magi from the East. Biblical and Extra-Biblical Textual Perspective. In: Studia Biblica Slovaca, 2017, roč. 9, č. 1, s. 66-87. ISSN 1338-0141. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie).

VARŠO, Miroslav. In: Bohdan Hroboň (ed.), Žalmy 51 - 75. 5. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2017, s. 41-50. ISBN 978-80-8191-066-1.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

VARŠO, Miroslav. In: Bohdan Hroboň (ed.), Žalmy 51 - 75. 5. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2017, s. 41-50. ISBN 978-80-8191-066-1. (5 citácií)

VARŠO, Miroslav. Ozeáš, Joel, Amos. Recenzenti: Jozef Jančovič, Benedikt Róbert Hajas. Bratislava : Vydavateľstvo Vivit pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018. 542 s. Komentáre k Starému zákonu, 4. zväzok. ISBN 978-80-8175-047-2. (2 citácie)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Semiotika, Biblia a umenie, Ústav divadelnej a filmovej vedy, 2013-2016

Starý zákon, Katolícko-teologická fakulta, Viedenská univerzita, 2006-2010

Starý zákon, Teologický inštitút Nitra, Komenského univerzita v Bratislave 1995-2000

Vedenie doktoranda, Ústav divadelnej a filmovej vedy, 2014-2018

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Arbeitsgemeinschaft der Assistentinnen und Assistenten an Bibelwissenscahftlichen Instituten in Österreich (ArgeAss) (funkcia: člen)
Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen katholischen Alttestamentlerinnen und Alttestamentler (AGAT) (funkcia: člen) 2006-2018
Člen redakčnej rady Studia Biblica Slovaca od r. 2019

OCENENIA

Cena Dominika Tatarku, 2017