Dr. theol. Miroslav Varšo

Miroslav Varšo

Samostatný vedecký pracovník

varso@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-8341-4935

Osobná stránka:
sav-sk.academia.edu/miroslavvarso

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Dr. theol., 2002, Univerzita Viedeň
SSLic, 1996, Biblický inštitút Rím
Bc., 1992, Lateránska univerzita v Ríme, odbor teológie

1987 – 1990 Štúdium teológie na Cyrilo-Metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • barokové divadlo
  • biblické vedy
  • Starý zákon

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

2006 - 2012 Univ. Asistent. Katolícko-teologickej fakulty Viedenskej univerzity;
2000 - 2010 Rakúsko, Univerzita Viedeň (1995-2002) doktorandské štúdium;
1992 - 1993 Izrael, Jeruzalem, Hebrejská univerzita (1 semester);
1990 - 1995 Taliansko, Rím: Lateránska univerzita (1990-1993); Pápežský biblický inštitút (1993-1995)

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2018 – 2020, zodpovedný riešiteľ VEGA “Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus” (č. 2/0093/18)

2018 – 2022, riešiteľ APVV “Komentár ku Knihe žalmov II a III”, (č. APVV-17-0001, Trnavská univerzita v Trnave – Teologická fakulta, Bratislava)

2015 – 2020, riešiteľ APVV “Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie” (č. APVV- 15-0526, Ústav dejín umenia SAV)

2014 – 2017, zodpovedný riešiteľ VEGA “Jezuitská školská dráma na Slovensku v 17.-18. stor.” (č. 2/0149/15)

2010 – 2012, riešiteľ FWF-Projekt: „Neubearbeitung der Sprach- und Stilcharakteristika des Buches Deuteronomium, Rakúsko

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

VARŠO, Miroslav. Abdiáš, Jonáš, Micheáš. Komentáre k Starému zákonu, 2. zväzok. Trnava : Dobrá kniha, 2020. ISBN 978-80-8191-249-8.

VARŠO, Miroslav - ANDOKOVÁ, Marcela - BRODŇANSKÁ, Erika - HIDVÉGHYOVÁ, Lucia - JENČÍKOVÁ, Agnesa Adriana - LAPKO, Róbert - SOVA, Milan - ŠTRBÁK, Martin. Žalm 119. Komentáre k Starému zákonu, 7. zväzok. Trnava : Dobrá kniha, 2019. ISBN 978-80-8191-239-9.

VARŠO, Miroslav. Ozeáš, Joel, Amos. Komentáre k Starému zákonu, 4. zväzok. Bratislava : Vydavateľstvo Vivit pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-8175-047-2.

VARŠO, Miroslav - BIZOŇOVÁ, Monika - OLEJNÍK, Vladimír - PAVĽÁKOVÁ, Ema - KRUPA, Peter. Pallas Scepusiensis. Školské hry Jezuitského gymnázia v Spišskej Kapitule (1648-1672). Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2017. ISBN 978-80-972693-9-5.

VARŠO, Miroslav. Mágovia z východu. Biblický a mimobiblický pohľad na mágov. In Studia Biblica Slovaca, 2017, roč. 9, č. 1, s. 66-87.

VARŠO, Miroslav. Žalmy 51 - 75. In HROBOŇ, Bohdan Hroboň (ed.), Žalmy 51 - 75. 5. zväzok. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2017, s. 41-50.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

VARŠO, Miroslav. Žalmy 51 - 75. In HROBOŇ, Bohdan Hroboň (ed.), Žalmy 51 - 75. 5. zväzok. Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2017, s. 41-50.. (5 citácií)

VARŠO, Miroslav. Ozeáš, Joel, Amos. Komentáre k Starému zákonu, 4. zväzok. Bratislava : Vydavateľstvo Vivit pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-8175-047-2. (2 citácie)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

2013 - 2016 Ústav divadelnej a filmovej vedy: Semiotika, Biblia a umenie

2006 - 2010 Katolícko-teologická fakulta, Viedenská univerzita, Ústav divadelnej a filmovej vedy: Starý zákon

1995-2000 Teologický inštitút Nitra, Komenského univerzita v Bratislave: Starý zákon

2014 - 2018 vedenie doktoranda, Ústav divadelnej a filmovej vedy

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Arbeitsgemeinschaft der Assistentinnen und Assistenten an Bibelwissenscahftlichen Instituten in Österreich (ArgeAss)
2006 - 2018 Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen katholischen Alttestamentlerinnen und Alttestamentler (AGAT)
od 2019 - člen redakčnej rady Studia Biblica Slovaca

OCENENIA

2017 Cena Dominika Tatarku