Mária Homišinová

Mária Homišinová

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2005, FF Univerzita E. Loránda Budapešť, odbor sociolingvistika
PhDr., 1986, FF v Prešove UPJŠ v Košiciach, odbor sociológia kultúry

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • problematika národnostných menšín na Slovensku aj v zahraničí (intraetnické  a interetnické vzťahy, koexistencia majorita – minority)
  • jazykovo-komunikačné správanie, bilingvizmus

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

Katedra sociológie ATH Bielsko-Biala, Poľsko, každoročne od r. 2005
Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti, každoročne od r. 2003

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2014 – 2016, riešiteľka VEGA „Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny“ (č. 2/0035/14)

2013 – 2018, riešiteľka projektu v spolupráci s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Jazykovedným ústavom SAV v Bratislave a Celoštátnou slovenskou samosprávou v Budapešti: „Slovenské školstvo v Maďarsku – reflexia učiteľov a vychovávateľov“.

2009 – 2011, riešiteľka VEGA „ Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny“ (č. 2/0093/09)

2005 – 2006, koordinácia a participácia na riešení výskumnej úlohy SvÚ SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (sídlo v Békešskej Čabe):  „Jazyková a komunikačná znalosť slovenčiny v slovenských menšinových samosprávach.“

2004 – 2005, koordinácia a participácia na riešení výskumnej úlohy SvÚ SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (sídlo v Békešskej Čabe):  „Otázky  nezamestnanosti a dopad na slovenské spoločenstvo.“

2003 – 2005, riešiteľka štátneho programu vývoja a výskumu  s názvom:  „Národy, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti“

2000 – 2012, riešiteľka štátneho programu výskumu a vývoja: „Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére (ESS). Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti; 2.- 6.kolo: Slovensko v Európe.“

2000 – 2005, koordinácia a participácia na riešení projektu v rámci spolupráce medzi SvÚ SAV a Ústavu pre výskum  etnických menšín MAV v Budapešti:  „Jazykové a etnokultúrne  procesy   v rodinnom prostredí minoritných spoločenstiev žijúcich v Maďarsku ( Nemci, Slováci, Chorváti a Bulhari žijúci v Maďarsku.“

2000 – 2004, koordinácia a participácia na riešení výskumnej úlohy SvÚ SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (sídlo v Békešskej Čabe): „Postavenie a medzigeneračné   zmeny identity slovenskej rodiny.“

1998 – 2002, koordinácia a participácia na riešení výskumnej úlohy SvÚ SAV a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (sídlo v Békešskej Čabe): „Skúmanie stavu etnickej identity v Maďarsku žijúcej slovenskej inteligencie.“

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

HOMIŠINOVÁ, Mária. Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu : vybrané výsledky skúmania stavu etnickej identity. 1. vydanie. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2003. 301 s. ISBN 963-206-993-5. (37 citácií)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku : Teoretická a empirická komparatívna analýza skúmania etnických procesov slovanských minorít [Ethnic group of Slovaks, Croats and Bulgarians living in Hungary: Theoretical and empirical comparative analysis of investigation of ethnic processes in Slavic minorities]. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006. 350 s. ISBN 963-8657375. (35 citácií)

ŠUTAJ, Štefan - HOMIŠINOVÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJOVÁ, Jana. Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika) : Teoretická a empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického a historického výskumu. Prešov : Universum, 2006. 140 s. ISBN 80-89046-41-X. (20 citácií)

GAJDOŠ, Marian - HOMIŠINOVÁ, Mária - KONEČNÝ, Stanislav BAUMGARTNER, František - FRANKOVSKÝ, Miroslav - ŠUTAJ, Štefan. Rusíni / Ukrajinci na Slovensku na konci 20. storočia : K vybraným výsledkom historicko-sociologického výskumu v roku 2000. Prešov : Universum, 2001. 148 s. ISBN 80-967753-9-1. (16 citácií)

HOMIŠINOVÁ, Mária - VÝROST, Jozef. Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie slovenskej spoločnosti : (empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického výskumu v rámci riešenia štátneho programu výskumu a vývoja "Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie spoločnosti") [elektronický zdroj]. Editor Mária Homišinová, Jozef Výrost. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2005. 1 CD-ROM. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa systém Windows 98 a vyšší, CD-ROM mechanika. ISBN 80-967182-7-4. (15 citácií)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Výučba v rámci doktorandského štúdia spolupráca s FF UPJŠ Košice
Spolupráca: Katedra sociológie ATH, Bielsko-Biala, Poľsko

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Podpredsedníčka Vedeckej rady Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (2000 - 2018)