Mgr. Ivana Piterová, PhD.

Ivana Piterová

Vedecká pracovníčka, výkonná redaktorka v časopise Človek a spoločnosť

piterova@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-8966-9277

Osobná stránka:
researchgate.net/profile/Ivana_Piterova

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

2019, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor sociálna psychológia a psychológia práce
2015, Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor všeobecná psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • postoje voči migrantom
    sociálno-psychologické koreláty populistických postojov
    postoje k sociálnemu zabezpečeniu

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

09/2018 Structural Equation Modelling in Mplus, Cambridge, UK;
05/2018 Kurz komunikačných zručností; Bratislava, SR;

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – 2022, riešiteľka VEGA „Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch“ (č. 2/0068/19)

2019 – súčasnosť, členka riešiteľského tímu projektu Európska sociálna sonda

2015 – 2018, riešiteľka VEGA „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“ (č. 2/0172/15)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

PITEROVÁ, Ivana - VÝROST, Jozef. Welfare Attitudes over time of V4-, Northern- and Western European countries in ESS Round 4 and Round 8 data. In Intersections East European Journal of Society and Politics, 2019, vol. 5, no. 1, p. 143-162. (2018: 0.290 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2416-089X.

PITEROVÁ, Ivana. Attitudes towards Social Security: Review of Literature. In Človek a spoločnosť: internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 3, s. 50-69. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608.

PITEROVÁ, Ivana. Hodnoty ako prediktory postojov k sociálnemu zabezpečeniu = Human values as predictors of attitudes to social security. In Sociální procesy a osobnost 2017: Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 302-308. ISBN 978-80-86174-22-8.

VÝROST, Jozef - PITEROVÁ, Ivana. Osobnostné prediktory preventívneho správania = Personality predictors of preventive behavior. In Sociální procesy a osobnost 2017: Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 393-399. ISBN 978-80-86174-22-8.(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce).

PITEROVÁ, Ivana. Očakávané emócie a očakávané dôsledky v kontexte inhibície agresie v práci záchranárov = Anticipated emotions and anticipated consequences in the context of aggression inhibiton in job of paramedics. In Psychologie práce a organizace 2017: pracovní potenciál a jeho proměny v čase [elektronický zdroj]. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017, s. 474-483. ISBN 978-80-7454-714-0.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

European Association of Social Psychology, 1.1. 2020 - trvá
European Survey Research Association, 1.1.2018 – 31.12.2018