Mgr. Klara Kohoutová, PhD.

Klara Kohoutová

Vedecká pracovníčka

kohoutova@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-6741-9525

Osobná stránka:
sav-sk.academia.edu/KlaraKohoutová

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2018, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, odbor slovenské dejiny
Mgr., 2015, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, odbor orální historie – soudobé dějiny

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • dejiny pamäti (miesta pamäti, komemorácia…)
  • oral history
  • rómska história a kultúra
  • československé dejiny druhej polovice 20. storočia

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

2017, Muzeum romské kultury v Brně, ČR
2016, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum orální historie, ČR
2015, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2021 – 2024, riešiteľka VEGA „Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov“ (č. 2/0065/21)

2019 – 2022, zástupkyňa vedúceho projektu VEGA „Luník IX – dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska“ (č. 2/0084/19)

2019 – 2020, vedúca projektu KULTMINOR „Etnicky kódovaná místa paměti ve veřejném prostoru“ (č. 19-170-02166)

2016 – 2020, riešiteľka APVV „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS“ (č. APVV-15-0475)

2019 – 2019, riešiteľka VEGA „Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania“ (č. 2/0012/19)

2017 – 2019, riešiteľka Interreg DTP „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)“ (č. DTP1-320-4.1)

2014 – 2017, riešiteľka VEGA „Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu“ (č. 2/0059/14)

2018, riešiteľka INTERNATIONAL VISEGRAD FUND Letná škola orálnej histórie

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

KOHOUTOVÁ, Klara. Od Esterházyho po Luník IX : etnicky kódovaná místa paměti v lokálním kontextu. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020. ISBN 978-80-89524-53-2

KOHOUTOVÁ, Klara. Luník IX – orálně historický výzkum zaměřený na minulost a současnost romského ghetta. In MUŠINKA, Alexander - BERNSAOVSKÝ, Ivan (ed.). Rómovia – rodina – príbuzenstvo. Interdisciplinárny pohľad : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. II. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 70-79.

HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Problematika etnicity a oral history – možnosti výzkumu na příkladu rusínské a ukrajinské menšiny = Ethnicity issues and oral history – research possibilities through the example of the Ruthenian and Ukrainian minorities. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 19-29.

KOHOUTOVÁ, Klara - HELDÁKOVÁ, Lucia. My grandpa wasn’t a Hungarian! The Stigmata of home comers to Czechoslovakia through the second and third generation viewpoint. In Words and Silences : the journal of the International Oral History Association = Palabras et silencios. International Oral History Association, 2019, p. 1-34.

KOHOUTOVÁ, Klara. The Influence of Sociodemographic Factors on the Perception of Sites of Memory in Public Space. In KACEROVÁ, Barbara - ŠUTAJ, Štefan - ŠUTAJOVÁ, Jana (ed.). Central European Connections in National Minorities´ Development at the Beginning of 21. Century. Prešov : Universum-EU, 2019, p. 56-65.

KOHOUTOVÁ, Klara. Romové v Bulharsku. In Romano voďi, 2019, roč. XVI, č. 6, s. 14-15.

ŠUTAJ, Štefan - VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj - ŠUTAJOVÁ, Jana. Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) : záverčná správa z výskumu. Prešov : Universum-EU pre Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019. ISBN 978-80-89946-13-6.

KOHOUTOVÁ, Klara. Fenomén cestování a oral history - možnosti výzkumu. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 197-206.

KOHOUTOVÁ, Klara. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337.

KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - KOHOUTOVÁ, Klara. Perception of Inter-Ethnic Relations of Slovaks, Hungarians and Roma 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 4, s. 16-31.

HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Selected aspects of socialist everyday life of the labour in the Czechoslovak cinematography in the second half of the 20th century. In European Labour History Network : 2nd ELHN Conference 2017, November 2nd – 4th 2017, Paris. - Paris : University of Nanterre et Paris, 2018, p. 293.

KOHOUTOVÁ, Klara. Vzpomínky Slovaků na cestování v 80. letech prostřednictvím orální historie. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 37-47

KOHOUTOVÁ, Klara. Klady a zápory orální historie, aneb s čím se badatel ve svém výzkumu může setkat. In Etnológ v teréne : Etnológ a múzeum XX. zborník príspevkov z konferencie. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum : Zväz múzeí Slovenska, 2016, s. 54-61.

KOHOUTOVÁ, Klara. Listopad 1989 očima Slováků. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2016, vol. 6, no. 1, p. 5-37.

KOHOUTOVÁ, Klara. Oral history v konceptu soudobých dějin a oral history v České republice. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2016, roč. 19, č. 1, s. 30 - 43.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

KOHOUTOVÁ, Klara. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337. (2 citácie)

KOHOUTOVÁ, Klara. Listopad 1989 očima Slováků. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2016, vol. 6, no. 1, p. 5-37. (1 citácia)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

od 2014 - Czech oral history association
od 2018 - International oral history association
2015 - 2019 Slovenská historická spoločnosť

Iné

• Popularizácia vedy
• Workshopy a prednášky pre verejnosť
• Spolupráca s médiami (RTVS – Rádio Regina)

Rozhovory pre média:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/Aktualne-na-vychode/212386/vedecka-kaviaren
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11400/1254256

Členka organizačných výborov:
• Stretnutie mladých historikov VI, Migračné procesy v dejinách Európy: kríza alebo úsvit civilizácie? Košice 12. október 2016.
• Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí. Košice 14. – 15. november 2016.
• Innovative security of present cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine. Stará Lesná 16. – 17. marec 2017.
• Stretnutie mladých historikov VII, Prehodnotené dejiny: historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť. Košice 25. október 2016.
• Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Košice, 15. októbra 2019.
• Každoročná členka organizačného tímu Noc výskumníkov a Týždňa vedy a techniky od roku 2015