Mgr. Klara Kohoutová, PhD.

Klara Kohoutová

Vedecká pracovníčka

kohoutova@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-6741-9525

Osobná stránka:
sav-sk.academia.edu/KlaraKohoutová

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2018, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny

Mgr., 2015, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor orální historie – soudobé dějiny

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • dejiny pamäti (miesta pamäti, komemorácia…);
  • oral history;
  • rómska história a kultúra;
  • československé dejiny druhej polovice 20. storočia

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

2017, Muzeum romské kultury v Brně, ČR
2016, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum orální historie, ČR
2015, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – 2020, vedúca projektu KULTMINOR „Etnicky kódovaná místa paměti ve veřejném prostoru“ (č. 19-170-02166)

2019 – 2022, zástupkyňa vedúceho projektu VEGA „ Luník IX – dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska“ (č. 2/0084/19)

2016 – 2020, riešiteľka APVV „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS“ (č. APVV-15-0475)

2019 – 2019, riešiteľka VEGA „Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania“ (č. 2/0012/19)

2017 – 2019, riešiteľka Interreg DTP „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)“ (č. DTP1-320-4.1)

2014 – 2017, riešiteľka VEGA „Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu“ (č. 2/0059/14)

2018, riešiteľka INTERNATIONAL VISEGRAD FUND Letná škola orálnej histórie

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Problematika etnicity a oral history – možnosti výzkumu na příkladu rusínské a ukrajinské menšiny = Ethnicity issues and oral history – research possibilities through the example of the Ruthenian and Ukrainian minorities. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 19-29. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: (Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu).

KOHOUTOVÁ, Klara - HELDÁKOVÁ, Lucia. My grandpa wasn’t a Hungarian! The Stigmata of home comers to Czechoslovakia through the second and third generation viewpoint. In Words and Silences : the journal of the International Oral History Association = Palabras et silencios. - International Oral History Association, vol. 2019, p. 1-34. ISSN 2222-4181. Dostupné na internete: (APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

KOHOUTOVÁ, Klara. The Influence of Sociodemographic Factors on the Perception of Sites of Memory in Public Space. In Central European Connections in National Minorities´ Development at the Beginning of 21. Century. Editori: Barbara Kacerová – Štefan Šutaj – Jana Šutajová ; recenzenti: Erik Štempien, Marian Gajdoš. - Prešov : Universum-EU, 2019, p. 56-65. ISBN 978-80-89946-11-2. vyšlo aj v českom jazyku: Vliv sociodemografických faktorů na vnímání míst paměti ve veřejném prostoru(Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia : medzinárodná vedecká konferencia. APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

KOHOUTOVÁ, Klara. Výzkum slovenského školství v Maďarsku prostřednictvím oral history = The research of slovak education in Hungary through oral history. In Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Mária Ďurkovská - Tünde Tušková (eds.) ; recenzenti: Alžbeta Uhrinová-Hornoková, Miroslav Kmeť. - Košice ; Békešská Čaba : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2019, s. 24-36. ISBN 978-80-89524-41-9.(Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania : medzinárodná vedecká konferencia. Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania).

KOHOUTOVÁ, Klara. Romové v Bulharsku. In Romano voďi, 2019, roč. XVI, č. 6, s. 14-15.

ŠUTAJ, Štefan - VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj - ŠUTAJOVÁ, Jana. Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) : záverčná správa z výskumu. Recenzenti: Jozef Džuka, René Petráš. Prešov : Universum-EU pre Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019. 174 s. ISBN 978-80-89946-13-6(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

KOHOUTOVÁ, Klara. Fenomén cestování a oral history - možnosti výzkumu [The Phenomenon of Travelling and Oral History - Research Possibilities]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 197-206. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515.
KOHOUTOVÁ, Klara. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337. ISBN 978-80-7435-706-0.(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu. České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference).

KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - KOHOUTOVÁ, Klara. Perception of Inter-Ethnic Relations of Slovaks, Hungarians and Roma 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 4, s. 16-31. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: (APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Selected aspects of socialist everyday life of the labour in the Czechoslovak cinematography in the second half of the 20th century. In European Labour History Network : 2nd ELHN Conference 2017, November 2nd – 4th 2017, Paris. - Paris : University of Nanterre et Paris, 2018, p. 293. Dostupné na internete: .

KOHOUTOVÁ, Klara. Vzpomínky Slovaků na cestování v 80. letech prostřednictvím orální historie. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 37-47. ISBN 978-80-7435-672-8.

KOHOUTOVÁ, Klara. Klady a zápory orální historie, aneb s čím se badatel ve svém výzkumu může setkat = Pros and Cons of oral history, or what a researcher might face during a survey. In Etnológ v teréne : Etnológ a múzeum XX. zborník príspevkov z konferencie. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum : Zväz múzeí Slovenska, 2016, s. 54-61. ISBN 978-80-85579-53-6

KOHOUTOVÁ, Klara. Listopad 1989 očima Slováků / November 1989 in view of Slovaks. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2016, vol. 6, no. 1, p. 5-37. ISSN 1804-753X.

KOHOUTOVÁ, Klara. Oral history v konceptu soudobých dějin a oral history v České republice = Oral history in concept of contemporary history and oral history in Czech Republic. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2016, roč. 19, č. 1, s. (2016 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

KOHOUTOVÁ, Klara. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337. ISBN 978-80-7435-706-0.(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu. České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference). (2 citácie)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Czech oral history association
Slovenská historická spoločnosť
International oral history association

Iné

• Popularizácia vedy
• Workshopy a prednášky pre verejnosť
• Spolupráca s médiami (RTVS – Rádio Regina)

Rozhovory pre média:
https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/Aktualne-na-vychode/212386/vedecka-kaviaren
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11400/1254256

Členka organizačných výborov:
• Stretnutie mladých historikov VI, Migračné procesy v dejinách Európy: kríza alebo úsvit civilizácie? Košice 12. október 2016.
• Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí. Košice 14. – 15. november 2016.
• Innovative security of present cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine. Stará Lesná 16. – 17. marec 2017.
• Stretnutie mladých historikov VII, Prehodnotené dejiny: historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť. Košice 25. október 2016.
• Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Košice, 15. októbra 2019.
• Každoročná členka organizačného tímu Noc výskumníkov a Týždňa vedy a techniky od roku 2015