Mgr. Lucia Heldáková, PhD.

Lucia Heldáková

Vedecká pracovníčka

heldakova@saske.sk *

orcid.org/0000-0002-3176-5829

Osobná stránka:
upjs.academia.edu/LuciaHeldáková

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2019, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny
Mgr., 2015, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor história – etická výchova

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • propaganda
  • kultúra
  • národnostné menšiny
  • médiá

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – 2022, riešiteľka VEGA „Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania“ (č. 2/0012/19)

2016 – 2020, riešiteľka APVV „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020 (TESS2) – TESS“ (č. APVV-15-0475)

2014 – 2017, riešiteľka VEGA „Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu“ (č. 2/0059/14)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

HELDÁKOVÁ, Lucia. Mať volá! Propaganda výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – teoretické a historické aspekty. Košice : ŠafárikPress, 2020. ISBN 978-80-8152-909-2.

HELDÁKOVÁ, Lucia. Propagácia a propaganda (ne)dobrovoľného cestovania. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 185-196.

HELDÁKOVÁ, Lucia. Propagačná kampaň výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom prostredníctvom fotografie (na príklade časopisu Sloboda). In ŽILÁKOVÁ, Mária - DEMMEL, József (ed.). "Mať volá"? : Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1948. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018, s. 125-145.

KOHOUTOVÁ, Klara - HELDÁKOVÁ, Lucia. My grandpa wasn’t a Hungarian! The Stigmata of home comers to Czechoslovakia through the second and third generation viewpoint. In Words and Silences : the journal of the International Oral History Association = Palabras et silencios. - International Oral History Association, 2019, p. 1-34.

ŠUTAJ, Štefan - VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj - ŠUTAJOVÁ, Jana. Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) : záverčná správa z výskumu. Prešov : Universum-EU pre Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019.

HELDÁKOVÁ, Lucia. Changes in media culture of minorities in Slovakia between 2004 and 2017 on the basis of questionnaire research (A comparative analysis). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 4, s. 32-44. Dostupné na internete:


+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

2018 - 2020 International Oral History Association (IOHA)
2016 - 2019 CEREHIS
od 2016 - Slovenská historická spoločnosť