Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2009, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny
Mgr., 2005, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odbor dejepis – občianska výchova
Mgr., 2005, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odbor nemecký jazyk a literatúra

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • slovenské dejiny po roku 1918
  • problematika národnostných menšín
  • otázky školstva a vzdelania

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

apríl 2019 – Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko
máj 2018 – Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – 2024, zodpovedná riešiteľka medzinárodného bilaterálneho projektu „Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov“

2019 – 2022, zodpovedná riešiteľka VEGA „Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania“ (č. 2/0012/19)

2017 – 2019, riešiteľka (asistentka hlavného koordinátora) Interreg DTP „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)“ (č. DTP1-320-4.1)

2016 – 2020, riešiteľka APVV „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2)“ (č. APV-15-0475)

2016 – 2019, zástupkyňa vedúceho riešiteľa VEGA „Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 – 1953). Protiklady a podobnosti“ (č. 2/0124/16)

2016 – 2018, zodpovedná riešiteľka bilaterálneho projektu „Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva v Maďarsku – reflexia pedagógov“

2013 – 2015, zodpovedná riešiteľka VEGA „Školy, žiaci, učitelia – vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 – 1948“ (č. 2/0055/13)

2012 – 2015, riešiteľka VEGA „Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia (1930 – 1938)“ (č. 2/0023/12)

2012 – 2013, riešiteľka (asistentka hlavného koordinátora) medzinárodného projektu HUSK „Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko –  Zemplínska župa)“ – REGSOM Košice – Miskolc (č. HUSK/1101/1.6.1/0131)

2009 – 2011, riešiteľka VEGA „Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918 – 1929)“ (č. 2/0117/09)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

ĎURKOVSKÁ, Mária. Ausgewählte Aspekte des deutschen Schulwesens in der Zips im gesellschaftlich-politischen Kontext in den Jahren 1918–1938 Am Beispiel der Bundesaktivitäten des deutschen Gymnasiums in Levoča. In Jahrbuch für Mitteleuropäische Studien : 2018/2019. - Wien : New Academic Press, 2019, p. 123-140. ISBN 978-3-7003-2171-2.

ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Vzťahy Rusínov a Ukrajincov v rokoch 2004 – 2017 = Interethnic relations of Ruthenians and Ukrainians in 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť, 2019, roč. 22, supplement, s. 167-178. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155306768012-durkovska-kentos.pdf

ĎURKOVSKÁ, Mária. Schulen mit der deutschen Unterrichtssprache in der Slowakischen Republik in den Jahren 1939 – 1945 (mit Schwerpunkt auf Volksschulen). In Jahrbuch für Mitteleuropäische Studien. Wien : Mitteleuropazentrum an der Andrássy Universität Budapest, 2018, p. 215-236. ISBN 978-3-7003-2088-3.

KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - KOHOUTOVÁ, Klara. Perception of Inter-Ethnic Relations of Slovaks, Hungarians and Roma 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť, 2018, roč. 21, č. 4, s. 16-31. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/4/studie-a-clanky/perception-of-inter-ethnic-relations-of-slovaks-hungarians-and-roma-2004-2017/

HOMIŠINOVÁ, Mária – VÝROST, Jozef – ĎURKOVSKÁ, Mária. Spoločenskovedné súvislosti hovorenej slovenčiny slovenskej mládeže v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Košice : SvÚ CSPV SAV, 2018. 145 s. ISBN 978-80-89524-25-9.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Školy s nemeckým vyučovacím jazykom v Slovenskej republike v rokoch 1939 – 1945. In V duchu autority a slovenskej štátnosti : školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, 2016, s. 74-98. ISBN 978-80-970850-3-2.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Sčítanie obyvateľstva v roku 1930 a demografické faktory postavenia maďarskej menšiny na Slovensku = Az 1930-as népszámlálás és a szlovákiai magyar kisebbség demográfiai mutatói. In SIMON, Attila et al. Változó világban - V premenlivom svete : a magyar kisebbség a harmincas évek Csehszlovákiájában - Maďarská menšina v Československu v tridsiatych rokoch. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2015, s. 8-26. ISBN 978-80-8122-168-2.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Stredné školstvo vo vybraných mestách Spiša v rokoch 1938 – 1945. In ĎURKOVSKÁ, Mária et al. Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku v prvej polovici 20. storočia : vybrané aspekty. - Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, 2015, s. 59-100. ISBN 978-80-89524-21-1.

ĎURKOVSKÁ, Mária - HREHOR, Henrich. Stredné školy na Slovensku v rokoch 1918 - 1948 : dokumenty. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. 182 s. ISBN 978-80-89524-16-7

ĎURKOVSKÁ, Mária. The State Secondary Technical School in Košice in the interwar period. In Studia Historyczne : Quarterly Journal published by the Historical Committee of the Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences, 2013, vol. 56, no. 4, p. 611-627. ISSN 0025-1429.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Reakcie štátnych úradov na aktivity Karpatonemeckej strany na Spiši v rokoch 1935 – 1938. In Slezský sborník, 2013, roč. 111, č. 2, s. 275-287. ISSN 0037-6833.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Činnosť Karpatonemeckej strany na Spiši v rokoch 1935 – 1938. In Slezský sborník, 2012, roč. 110, č. 3-4, s. 221-237. ISSN 0037-6833.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Základné demografické charakteristiky maďarskej menšiny. In GABZDILOVÁ, Soňa. Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918 - 1929. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 21-47. ISBN 978-80-89524-03-7.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Proces maďarizácie spišských Nemcov a ich postoj ku vzniku Československej republiky. In Slezský sborník, 2009, roč. 107, č. 1, s. 1-14. ISSN 0037-6833.

ĎURKOVSKÁ, Mária. História nemeckého osídlenia na území Slovenska do začiatku 19. storočia [The Histroy of the German Settlement in Slovakia before the Early 19th Century]. In Človek a spoločnosť, 2007, roč. 10, č. 2, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=BEBIAMTIHA7NTLHYE3UAPUI

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

HREHOR, Henrich - ĎURKOVSKÁ, Mária. Československé štátne reálne gymnázium v Košiciach 1918 - 1938. In Košice a dejiny - dejiny Košíc. Editor Štefan Šutaj. - Košice : UPJŠ, 2011, s. 120-129. (10 citácií)

ĎURKOVSKÁ, Mária. História nemeckého osídlenia na území Slovenska do začiatku 19. storočia. In Človek a spoločnosť, 2007, roč. 10, č. 2. (8 citácií)

ĎURKOVSKÁ, Mária - HREHOR, Henrich. Stredné školy na Slovensku v rokoch 1918 - 1948 : dokumenty. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. (7 citácií)

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spolupráca Spišskonemeckej strany s maďarskými politickými stranami v regióne Spiša začiatkom dvadsiatych rokov a koncom tridsiatych rokov 20. storočia. In Človek a spoločnosť, 2010, roč. 13, č. 2. (6 citácií)

ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďari v Košiciach v kontexte sčítaní obyvateľstva v rokoch 1921 a 1930. In Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu [elektronický zdroj]. Soňa Gabzdilová - Attila Simon (eds.). - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014, s. 36-52. (4 citácie)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

od januára 2020 – šéfredaktorka internetového časopisu Človek a spoločnosť

od júna 2018 – členka Vedeckej rady CSPV SAV za Spoločenskovedný ústav

2006 – 2019 – výkonná redaktorka a členka redakčnej rady internetového časopisu Človek a spoločnosť