Mgr. Matúš Adamkovič, PhD.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2019, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor psychológia
Mgr., 2015, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • metodológia výskumu
  • replikovateľnosť výskumu
  • chudoba
  • sieťový prístup k psychopatológii

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

University of Amsterdam (Network analysis winter school)
NHH Bergen (Introduction to behavioural economics)
Ulster university (research visit)
University of Padua (Beyond p < .05: Modern statistical approaches in psychological science)
Masarykova univerzita (Úvod do štrukturálneho modelovania)

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – trvá, riešiteľ APVV  „Závislosť na hraní digitálnych hier (Internet Gaming Disorder – IGD): rizikové faktory, symptómy a ich meranie” (č. APVV-18-0140)

2018 – trvá, riešiteľ APVV „Posttraumatický podtyp depresie a jeho etiopatogenéza: Sieťový prístup k psychopatológii“ (č. APVV-17-0418)

2018 – trvá, riešiteľ VEGA „Negatívny dopad traumatických  udalostí: Verifikácia a stabilita teoretického modelu PTSD podľa DSM-5“ (č. 1/0870/18)

2016 – trvá, riešiteľ APVV „Psychologické príčiny a psychologické dôsledky chudoby“ (č. APVV-15-0404)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

ADAMKOVIČ, Matúš. Consequences of Poverty on Economic Decision-Making: Assessing the Verisimilitude of the Hypothesized Mechanism. In Frontiers in Psychology, 2020.

ADAMKOVIČ, Matúš. Kvalita života a ekonomická situácia: Ako je na tom Slovensko? In FEDÁKOVÁ, Denisa - KENTOŠ, Michal. Európska sociálna sonda : 9. kolo na Slovensku. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, s. 49-69. ISBN 978-80-89524-52-5.

LANDY, Justin F. - JIA, Miaolein Liam - DING, Isabel L. - ... ADAMKOVIČ, Matúš, ... . Crowdsourcing hypothesis tests: Making transparent how design choices shape research results. In Psychological Bulletin, 2020.

KAČMÁR, Pavol - ADAMKOVIČ, Matúš. Replikačné štúdie v psychológii: Pojednanie o dvoch dôležitých otázkach. In Československá psychologie, roč. 64, č. 1 2020, s. 66 - 83.

JONES, Benedict C. - DEBRUINE, Lisa M. - FLAKE, Jessice K. ... ADAMKOVIČ, Matúš., … . To Which World Regions Does the Valence-Dominance Model of Social Perception Apply? Nature Human Behaviour. 2020.

ADAMKOVIČ, Matúš. Objective poverty and willingness to delay gratification: Do different poverty thresholds and cognitive load matter? In Československá psychologie, roč. 53, č. 1, 2019, s. 2 - 14.

GURKOVÁ, Elena - ADAMKOVIČ, Matúš - JONES, Terry - KIRICOVÁ, Rada - KALÁNKOVÁ, Dominika - ŽIAKOVÁ, Katarína. Factor analysis, validity of the perceived implicit rationing of nursing care instrument and prevalence and patterns of unfinished nursing care in Slovakia. In Journal of Nursing Management, 2019.

ADAMKOVIČ, Matúš - MARTONČÍK, Marcel (2017). A Review of Consequences of Poverty on Economic Decision-Making: A Hypothesized Model of a Cognitive Mechanism. In Frontiers in Psychology, č. 8, 2017.

BRESTOVANSKÝ, Martin - KUSÝ, Peter - ADAMKOVIČ, Matúš. Faktorová analýza testu prosociálneho morálneho uvažovania u 11-12 ročných žiakov. In Československá psychologie, roč. 60, č. 5, 2016, s. 455-467.


Preprinty:

ADAMKOVIČ, Matúš - MARTONČÍK, Marcel - ROPOVIK, Ivan. (preprint). The effect of economic situation on time and risk preferences: Does financial literacy matter?. Online, dostupné z: https://doi.org/10.31234/osf.io/5vaud.

ROPOVIK, Ivan - ADAMKOVIČ, Matúš - BANÍK, Gabriel (preprint). Duševné zdravie ako komplexný dynamický systém: sieťový prístup k psychopatológii. Online, dostupné z: https://doi.org/10.31234/osf.io/cdrey

ROPOVIK, Ivan - ADAMKOVIČ Matúš - GREGER, David (preprint). Neglect of publication bias compromises meta-analyses of educational research. Online, dostupné z: https://doi.org/10.31222/osf.io/z7drq

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

2018 – trvá - člen Psychological Science Accelerator
2016 – 2018 - viceprezident Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie

OCENENIA

3x Cena rektora (2015, 2015, 2018); Pamätná listina dekana (2017)

Iné

Nadnárodné a crowdsourcingové kolaboračné projekty: Psychological science Accelerator; The Pipeline: Project 2; Psych of Psych; MAPS…

Ďalšie pracovné skúsenosti:
Inštitút psychológie, Prešovská univerzita
Centrum meta-výskumu vzdelávania, Univerzita Karlova