Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD.

Miroslava Bozogáňová

Vedecká pracovníčka

bozoganova@saske.sk *

orcid.org/0000-0003-4295-1464

 

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2015, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor sociálna psychológia a psychológia práce
Mgr., 2013, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach, odbor psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • migranti, postoje
    Európska sociálna sonda
    vnímané bezpečie

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

absolvovanie kurzu Hierarchického lineárneho modelovania; Praha
absolvovanie kurzu Modelovanie štrukturálnymi rovnicami; Praha
absolvovanie kurzu Structural Equation Modeling (Rex B. Kline), Istanbul Quantitative Lectures, Istanbul
absolvovanie kurzu Machine Learning and Visualization, GESIS, Leibniz Institute for the Social Sciences, Cologne, Germany
absolvovanie kurzu Testing Mediation and Moderation using SPSS, The Institute of Work Psychology, London

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – trvá, zodpovedná riešiteľka VEGA „Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch“ (č. 2/0068/19)
2019 – trvá, riešiteľka European Social Survey – Európska sociálna sonda
2015 – 2018, riešiteľka VEGA „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“ (č. 2/0172/15)
2012 – 2014, riešiteľka VEGA „Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti“ (č. 2/0173/12)
2012 – 2013, riešiteľka  HUSK/1101/1.6.1/0131 Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj a Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa) – REGSOM

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - VÝROST, Jozef. Social and Psychological Factors of Political Participation according to Recent European Social Survey Data. Intersections. In East European Journal of Society and Politics, v. 5, n. 3, p. 116 – 130, nov. 2019. ISSN 2416-089X. Available at: https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/488. DOI https://doi.org/10.17356/ieejsp.v5i3.488

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - IVAN, Ondrej - KENTOŠ, Michal - LORINCOVÁ, Tatiana. Pracovná spokojnosť a fluktuačné tendencie u kvalifikovaných riadiacich a neriadiacich zamestnancov vo výrobnom priemysle = Job Satisfaction and Turnover Intentions of Qualified Employees in Manufacturing Industry. In Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár, Ladislav Lovaš. - Košice : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 44-62. ISBN 978-80-8152-713-5. Dostupné na internete: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/psychologia-prace-a-organizacie-web.pdf

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Vnímané bezpečie a jeho sociálno-psychologické kontexty. Bratislava: Wolters Kluwer. 2018. 143 s. ISBN 978-80-8168-769-3.

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - IVAN, Ondrej. Personality traits in relation to the turnover intentions of the qualified employees in the manufacturing industry. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 56-67. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173830205-bozoganova-ivan%E2%80%A6.pdf

ADAMKOVIČ, Matúš - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - LORINCOVÁ, Tatiana. Impulzivita ako mediátor socioekonomického statusu a (ne)ochoty odďaľovať odmenu = Impulsivity as a mediator of the relationship between socioeconomic status and poor delay of gratification. In PhD Existence 2018 [elektronický dokument] : nekonečno v psychologii = sborník příspěvků / Editori: Mierová, Eva; Viktorová, Lucie; Suchá, Jaroslava; Dolejš, Martin, Řehan,– 1. vyd. – Olomouc (Česko) : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. – (Acta Iuridica Olomucensia : Sborníky). – ISBN 978-80-244-5339-2, s. 62-68 [online] Dostupné na internete: https://psych.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/pch/verejnosti/sbornik_020818.pdf

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava – BRUTOVSKÁ MAGDOVÁ, Monika. Žiaci a študenti vo Warcrafte: postava = hráč = realita? In PhD Existence 2017 – Zborník odborných príspevkov. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 323 – 330. ISBN 978-80-244-5174-9. Dostupné na internete: http://www.contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PHD%20VII/sbornik2017.pdf

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Gender and gender roles in the context of the perceived safety. In Sociální procesy a osobnost 2015 : Otázky a výzvy [elektronický zdroj]. Editori: K. Millová, A. Slezáčeková, P. Humpolíček, M. Svoboda. - Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 49-55. ISBN 978-80-210-8298-4. VEGA č. 2/0172/15 s názvom „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“. Dostupné na internete: http://www.spao.eu/files/spo-proceedings15.pdf

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava – IŠTOŇOVÁ, Lucia – LIPOVSKÁ, Radka. Charakteristiky pracovného miesta a ich vplyv na prežívanie zamestnaneckej neistoty na Slovensku. In Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života [elektronický zdroj]. Editori: M. Rymeš, I. Gillernová. - Praha:MATFYZPRESS, 2015, s. 25-34. ISBN 978-80-7378-309-9. VEGA č. 2/0172/15 s názvom „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“. Dostupné na internete: http://kpskonference.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/87/2016/01/Psychologie-prace-2015-text.pdf


+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, Slovensko