Mgr. Miroslava Gallová, PhD.

Miroslava Gallová

Vedecká pracovníčka

gallova@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-5562-7685

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2020, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor historické vedy
Mgr., 2017, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor história

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • dejiny rodových vzťahov
  • vzdelávanie, zamestnanosť, spolkový život žien v medzivojnovom období
  • dejiny Košíc

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

apríl - máj 2018, Národní archiv, Praha, Česká republika, Erasmus+
júl 2018, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecín, Maďarsko, štipendium SAIA
júl 2017, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecín, Maďarsko, štipendium SAIA
júl - august 2016, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecín, Maďarsko, štipendium SAIA
februál - marec 2016, Národní archiv, Praha, Česká republika, Erasmus+

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2020 – 2023, manažérka komunikácie „Mestá v rozšírenom európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)“

2019 – 2022, riešiteľka VEGA „Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – fakty a historické súvislosti v domácej a európskej politike“ (č. 1/0316/19)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

GALLOVÁ, Miroslava. Charitatívna činnosť žien v meste Košice v období prvej Československej republiky. In KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – PARCHANSKÁ, Pavlína a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XIV. Hradec Králové : Gaudeamus, 2020, s. 47-57. I

GALLOVÁ, Miroslava. Inštitucionálna príprava a vzdelávanie učiteliek v Košiciach do roku 1938. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2020, roč. 19, č. 3, s. 83-101.

GALLOVÁ, Miroslava. Research resources on the position of women in Košice 1918 – 1938. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [online], 2020, roč. 23, č. 1, s. 58-86. Dostupné na internete: [http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-23-rok-2020/1/].

GALLOVÁ, Miroslava. Testamenty Žofie Beczovej ako pramene poznania jej života. In BENCÚROVÁ, Zdenka (ed.). Ženy bez trónu. Košice : Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, 2019, s. 223-242.

GALLOVÁ, Miroslava. Ženy druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia vo svetle slovenskej historiografie. In KABEŠOVÁ, Monika – BEKERA, Matěj – HOLUB, Ondřej (eds.). České, slovenské a československé dějiny 20. století XIII. Hradec Králové : Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2019, s. 37-49.

GALLOVÁ, Miroslava – SÁPOSOVÁ, Zlatica. A Csehszlovák Köztársaság megalakulása és a nők helyzetében bekövetkezett változások (jogi normák, választási jog, egyesületi tevékenység). In Szellem és Tudomány, 2019, roč. 10, č. 1-2, s. 84-99.

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

od 2019 - Dejepisný spolok v Košiciach