Mgr. Ondrej Ficeri, PhD.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2017, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny
Mgr., 2014, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor slovenské dejiny

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • transkultúrne štúdiá
  • interetnické vzťahy v etnicky heterogénnom urbánnom prostredí: Košice – etnonacionálna transformácia v 20. storočí
  • rómske štúdiá: Luník IX: sociálna reprodukcia rómskeho geta
  • sociálne dejiny

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

10/2016 – 3/2017, Ústav sociálnych a hospodárskych dejín Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti

10/2015 – 2/2016, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe

10/2014 – 12/2014, Maďarská akadémia vied, Ústav menšinových štúdií v Budapešti

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – 2022, zodpovedný riešiteľ VEGA „Luník IX – dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska“ (č. 2/0084/19)

2018 – 2022, riešiteľ APVV „Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve“ (MARGIWORK)

2017 – 2019, riešiteľ Interreg DTP „Changing Discourses, Changing practices: The Roma as Human Resource. Organisation“ (RARE)

2015 – 2019, riešiteľ VEGA „Miesta pamäti Košíc II. Ľudia a dejiny.“ (č. 1/0212/15)

2011 – 2013, riešiteľ INTERNATIONAL VISEGRAD FUND „A Multicultural City: Košice 2013“. Project of the Terra Recognita Foundation. (Standard Grant No. 21220118)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Monografie

FICERI, Ondrej. Potrianoské Košice: premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu. Bratislava : Veda, 2019. ISBN 978-80-224-1737-2.

FICERI, Ondrej (ed.). Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 - 1923. Košice : Štátna vedecká knižnica; Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2019. ISBN 978-80-85328-71-4.

FICERI, Ondrej. Košice v slovenskej historiografii. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-971895-2-5.


Štúdie

FICERI, Ondrej. The Traitorous National Periphery: The Legacy of Identity Politics of Imperial Hungary in a New Eastern Metropolis of Czechoslovakia – Košice/Kassa. In European Review of History, roč. 27, č. 6, 2020, s. 824-846.

FICERI, Ondrej. Vállalni a felelősséget Trianonért = To take the responsibility for Trianon. In Történelmi Szemle : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intézetének értesítője, roč. 61, č. 4, 2019, s. 763-776.

FICERI, Ondrej. Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and Its Implementation in the Public Space of the City in the Interwar Era. In Mesto a dejiny, roč. 6, č. 2, 2017, s. 22-47.

FICERI, Ondrej.Teórie etnickej identity Kanchan Chandrovej a národnej indiferencie a možnosti ich uplatnenia pri historickom i etnologickom výskume jazykovo-kultúrne heterogénneho obyvateľstva juhoslovenských regiónov a miest. In Slovenský národopis, roč. 64, č. 3, 2016, s. 313-326.

FICERI, Ondrej. Ikonické obrazy Košíc v 19. a 20. storočí. In Multietnikus világok Közép-Európában, 1867−1944 ~ Multietnické prostredie v Strednej Európe, 1867 – 1944. Ed. Anikó Hajdú. Budapest : TéKa, 2016, s. 219-237.

FICERI, Ondrej. Etnický obraz Košíc v slovenskej historiografii od jej počiatkov do roku 1918. In Mesto a dejiny, roč. 3, č. 1, 2014, s. 94-113.+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

FICERI, Ondrej. Košice v slovenskej historiografii. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-971895-2-5. (18 citácií)

FICERI, Ondrej. Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and Its Implementation in the Public Space of the City in the Interwar Era. In Mesto a dejiny, roč. 6, č. 2, 2017, s. 22-47. (6 citácií)

FICERI, Ondrej. Etnický obraz Košíc v slovenskej historiografii od jej počiatkov do roku 1918. In Mesto a dejiny, roč. 3, č. 1, 2014, s. 94-113. (3 citácie)


ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

od 2019 - The Gypsy Lore Society
od 2014 - Dejepisný spolok v Košiciach
od 2014 - Slovenská historická spoločnosť

OCENENIA

Cena SAV za popularizáciu vedy 2019

Postdoktorandské štipendium SAV z Podporného fondu Štefana Schwarza 2020