Mgr. Ondrej Ficeri, PhD.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2017, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny
Mgr., 2014, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor slovenské dejiny

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • transkultúrne štúdiá;
  • interetnické vzťahy v etnicky heterogénnom urbánnom prostredí: Košice – etnonacionálna transformácia v 20. storočí;
  • rómske štúdiá: Luník IX: sociálna reprodukcia rómskeho geta;
  • sociálne dejiny

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

10/2016 – 3/2017, Ústav sociálnych a hospodárskych dejín Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti

10/2015 – 2/2016, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe

10/2014 – 12/2014, Maďarská akadémia vied, Ústav menšinových štúdií v Budapešti

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – 2022, zodpovedný riešiteľ VEGA „Luník IX – dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska“ (č. 2/0084/19)

2018 – 2022, riešiteľ APPV „Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve“ (MARGIWORK)

2017 – 2019, riešiteľ Interreg DTP „Changing Discourses, Changing practices: The Roma as Human Resource. Organisation“ (RARE)

2015 – 2019, riešiteľ VEGA „Miesta pamäti Košíc II. Ľudia a dejiny.“ (č. 1/0212/15)

2011 – 2013, riešiteľ INTERNATIONAL VISEGRAD FUND „A Multicultural City: Košice 2013“. Project of the Terra Recognita Foundation. (Standard Grant No. 21220118)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Monografie

2019. Potrianoské Košice : premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu. Bratislava : Veda. 336 s.

2019. Obce za prevratu : mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 - 1923. Ondrej Ficeri (ed.). Košice : Štátna vedecká knižnica; Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša. 172 s.

2016. Košice v slovenskej historiografii. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach. 266 s.Štúdie

2020. The Traitorous National Periphery: The Legacy of Identity Politics of Imperial Hungary in a New Eastern Metropolis of Czechoslovakia – Košice/Kassa. In European Review of History, 27 (3-4). Registrované v: Nordic List (2), WoS (AHCI), SCOPUS. DOI: 10.1080/13507486.2020.1747404.

2019. Vállalni a felelősséget Trianonért = To take the responsibility for Trianon. In Történelmi Szemle : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intézetének értesítője, 61 (4): 763-776.

2017. Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and Its Implementation in the Public Space of the City in the Interwar Era. In Mesto a dejiny, 6, (2): 22-47. Registrované vo: WoS (ESCI).

2016. Teórie etnickej identity Kanchan Chandrovej a národnej indiferencie a možnosti ich uplatnenia pri historickom i etnologickom výskume jazykovo-kultúrne heterogénneho obyvateľstva juhoslovenských regiónov a miest. In Slovenský národopis = Slovak Ethnology, 64 (3): 313-326. Registrované vo: WoS (ESCI).

2016. Ikonické obrazy Košíc v 19. a 20. storočí. In Multietnikus világok Közép-Európában, 1867−1944 ~ Multietnické prostredie v Strednej Európe, 1867 – 1944. Ed. Anikó Hajdú. Budapest : TéKa, s. 219-237.

2014. Etnický obraz Košíc v slovenskej historiografii od jej počiatkov do roku 1918. In Mesto a dejiny, 3 (1): 94-114. Registrované vo: WoS (ESCI).+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

Košice v slovenskej historiografii, 2016 (18 citácií)

Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and Its Implementation in the Public Space of the City in the Interwar Era, 2017 (6 citácií)

Etnický obraz Košíc v slovenskej historiografii od jej počiatkov do roku 1918, 2014 (3 citácie)


ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

The Gypsy Lore Society (USA), od 2019
Dejepisný spolok v Košiciach (Slovensko), od 2014
Slovenská historická spoločnosť (Slovensko), od 2014

OCENENIA

Cena SAV za popularizáciu vedy 2019

Postdoktorandské štipendium SAV z Podporného fondu Štefana Schwarza 2020