Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.

Zlatica Sáposová

Samostatná vedecká pracovníčka

saposova@saske.sk *

orcid.org/0000-0002-6021-1913

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2001, Filozofická fakulta Univerzita v Debrecíne
Mgr., 1990, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor dejepis – maďarský jazyk a literatúra

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

problematika národnostných menšín

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

2007-2008 MTA Határontúli Magyar Tudományosságért Ösztöndij Program, Maďarsko, Budapest

2005 Mesačný výskumný pobyt v Budapešti na výskumnom ústave : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Maďarsko, (Domus Humgarica Scientiarum et Artium)

2003 Mesačný výskumný pobyt v Sátoraljaújhelyi v archíve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Maďarsko (Domus Hungarica Scientiarium et Artium)

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – 2021, zodpovedná riešiteľka VEGA „Fakty a koncepty výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – historické súvislosti v domácej a európskej politike.“ (č. 2/0316/19)

2017 – 2019, riešiteľka Interreg DTP „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)“ (č. DTP1-320-4.1)

2016 – 2017, riešiteľka medzinárodného projektu NFM „Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou. (Provision of information and implementation of innovative approaches in the Slovak – Ukrainian Cross-Border Cooperation) (č. CBC01030)

2015 – 2018, zodpovedná riešiteľka VEGA „Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny).“ (č. 1/0212/15)

2013 – 2015, riešiteľka VEGA „Školy, žiaci, učitelia – vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 – 1948.“ (č. 2/0055/13)

2012 – 2014, zodpovedná riešiteľka VEGA „Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie).“ (č. 1/0101/12)

2012 – 2013, zodpovedná riešiteľka medzinárodného projektu HUSK „Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko –  Zemplínska župa)“ – REGSOM Košice – Miskolc, (č. HUSK/1101/1.6.1/0131)

2009 – 2011, riešiteľka VEGA „Výmena obyvateľov medzi Československom a Maďarskom – osudy slovenských presídlencov v historickej pamäti.“ (č. 2/0044/09)

2006 – 2009, riešiteľka APVV „Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989.“ (č. APVV-51-047505)

2003 – 2005, riešiteľka ŠPVV „Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti.“ (č: 2003 SP 51/028 08 00/028 08 06)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Presídlenie Slovákov z Maďarska do Československa (propagačná činnosť Československej presídľovacej komisie a sťažnosti slovenských presídlencov počas výmeny obyvateľstva). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 75-91. Dostupné na internete: .

JELEŇOVÁ, Iveta - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Jazyk, interetnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV : Fórum Maďarov v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-89524-34-1.

SÁPOSOVÁ, Zlatica. National Policy of Hungarian Governments (based on selected aspects). In ŠUTAJ, Štefan - HELDÁKOVÁ, Lucia - REGINÁČOVÁ, Nikola. Current Issues of Research on Nationality Policy and Nationality Relations in Slovakia in the 20th and the 21st Centuries. Košice : Centre of Social and Psychological Sciences SAS, Institute of Social Sciences, 2017, p. 88-108.

SÁPOSOVÁ, Zlatica - REGINÁČOVÁ, Nikola. Historicko-demografický vývoj populácie Košíc v 19. a 20. storočí. In Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ, 2014, s. 75-103.

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Voluntary Associations in Košice, Slovakia - an Introduction to the Subject of Associations and their Activities. In Studia Historyczne : Quarterly Journal published by the Historical Committee of the Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences, 2013, vol. 56, no. 4, p. 527-537.

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOS, Aranka. A nemzeti kisebbségek helyzete 2008-ban Szlovákiában. In Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009, s. 7-44.

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Národnostné menšiny. In Slovensko 2007 : súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008, s. 163-192.

ŠUTAJ, Štefan - HOMIŠINOVÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJOVÁ, Jana. Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika) : Teoretická a empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického a historického výskumu. Prešov : Universum, 2006. ISBN 80-89046-41-X.

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Középső-Zemplén lakosságának etnikai összetétele és a térségben végbemenő etnikai határvonalak változásai a 18. századtól napjainkig (1). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2005, roč. 8, č. 1, s. 21-40. Dostupné na internete: .

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Középső-Zemplén lakosságának etnikai összetétele és a térségben végbemenő etnikai határvonalak változásai a 18. századtól napjainkig (2). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2005, roč. 8, č. 2, s. 11-23. Dostupné na internete: .

SÁPOS, Aranka. A Tőketerebesi járás népességfejlődése a dualizmus korábában. Košice : KOK, 2003.

SÁPOS, Aranka. Középső-Zemplén migrációs folyamata a dualizmus korában. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2001, roč. III, č. 2, s. 35-58.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

ŠUTAJ, Štefan - HOMIŠINOVÁ, Mária - SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJOVÁ, Jana. Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika) : Teoretická a empirická analýza dát zo sociologicko-sociálnopsychologického a historického výskumu. Prešov : Universum, 2006. 140 s. ISBN 80-89046-41-X. (21 citácií)

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJ, Štefan (eds.). Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Prešov : Universum, 2010. ISBN 978-80-89046-64-5. (14 citácií)

SÁPOS, Aranka. Középső-Zemplén migrációs folyamata a dualizmus korában. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2001, roč. III, č. 2, s. 35-58. (12 citácií)

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Národnostné menšiny. In Slovensko 2007 : súhrnná správa o stave spoločnosti. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008, s. 163-192. (10 citácií)

ŠUTAJ, Štefan - SÁPOS, Zlatica. A nemzeti kisebbségek helyzete 2008-ban Szlovákiában. In Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2008. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009, s. 7-44. (9 citácií)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

UPJŠ Katedra histórie: Prednášky a semináre: maďarský jazyk, historická demografia, dejiny maďarskej historiografie

Školiteľka 8 dizertačných prác: úspešne obhájené.

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Magyar Tudományos Akadémia (funkcia: členka verejného zboru Maďarskej Akadémie Vied)

ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE, Acta Historiae Cassoviensis (funkcia: členka)