PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.

Marian Gajdoš

Emeritný vedecký pracovník

gajdosm@saske.sk *
orcid.org/0000-0001-7471-5066

 

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

CSc., 1987, Ústav československých a světových dějin ČSAV Praha, odbor československé dejiny
PaedDr., 1983, Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, odbor teória vyučovania dejepisu
Mgr., 1972, Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov, aprobácia slovenský jazyk - dejepis

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

 

  • postavenie národnostných menšín
  • história Rusínov a Ukrajincov na Slovensku a v strednej Európe
  • vývoj cezhraničných vzťahov po roku 1945
  • niektoré aspekty protisovietskeho odboja po r.1945. 

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

Slezský ústav ČSAV Opava, Česká republika (1976-1995)
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe (1992-1995)
Instytut istoriji Ukrajiny Nacionaľnoji akademiji nauk Ukrajiny, Kyjiv (1980-2020)
Instytut svitovoji ekonomiky ta mižnarodnych vidnosyn NANU Kyjiv (1980-1992)
Užhorodskyj nacionaľnyj univerzitet (Ukrajiina), Konkrétne pracoviská podľa riešených projektov (1980-2019).

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

Bol zodpovedným riešiteľom, resp. spolukoordinátorom niekoľkých medzinárodných i domácich vedeckých projektov zameraných na národnostnú problematiku a otázky transhraničných vzťahov (išlo o projekty financované prostredníctvom ŠPZV, grantov VEGA, APVV, ESF, ENPI, Central European University, Ministerstva kultúry SR, Fridrich Ebert Stiftung, Nórskeho finančného mechanizmu.)

Medzinárodné projekty

Odborný garant projektu CBC01030 Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou [Information provision and implementation of innovative approaches to cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine]. (Doba riešenia: 27. 5. 2016 – 30. 4.2017; Grant EHP a Nórska).

Zodpovedný riešiteľ slovenskej časti medzinárodného projektu HUSKROUA/0901/069 Hranice pre ľudí [Borders for people], riešeného v rámci Programu ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument). Koordinátor projektu: S. Ustyč, Instytut transkordonnoj spivpracy Užhorod. Doba riešenia: 10/2010 – 09/2012.

Spoluriešiteľ projektu „Transcarpathia-Subcarpathian Rus in the European Historical Fate of the 20th Century“. (Central European University, Praha 1995)

Domáce projekty

2014 – 2017, riešiteľ projektu VEGA „Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu. [The solution of the Ukrainian question in Slovakia during the socialist experiment]. (č. VEGA 2/0059/14)

2010 – 2013, zástupca zodp. riešiteľa projektu VEGA „Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 – 1947“ [The endeavours of integrate Ruthenians and Ukrainians into Carpathian region in activities in National Councils in years 1944-1947.] (č. VEGA. 2/0198/10)

2004 – 2006, zástupca zodp. riešiteľa projektu VEGA „Fenomén Burlaka a jeho vyšetrovanie v kampani proti banderovcom na Slovensku a v Poľsku“. (č. VEGA 2/7187/27)

2004 – 2005, zástupca ved. projektu ESF „Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji“ [Research of work situation of persons with family duties in Košice region]. Riešiteľské pracovisko: Košický samosprávny kraj, Zodp. Rieš.: Ing. Ľubica Froncová, (č. 2004/2.2/01/009).

2003 – 2005, spoluriešiteľ projektu ŠPVV č 028: „Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti (Nation, nationalities and ethnic groups in the transforming society).

2001 – 2003, zodpovedný riešiteľ projektu VEGA „Národnostné menšiny na Slovensku a migračné procesy v rokoch 1945 – 1960“ [National minorities in Slovakia and migratory processes during years 1945 – 1960]. (č. VEGA 2/1156/22)

1994 – 1997, vedúci projektu VEGA „Vývoj etnických menšín po II. svetovej vojne interetnické vzťahy na Slovensku“. (č. VEGA 2/1307/94)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1954 - 1960) IV. : dokumenty. Recenzenti: Peter Švorc, Štefan Šutaj. Prešov : Universum-EU ; Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019. 250 s. ISBN 978-80-89946-14-3.

GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinské národnostné školstvo na Slovensku v rokoch 1945 - 1960 = Ukrainian National Schools in Slovakia between 1945 and 1960. In Slovenský národopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 22-46. (2019 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, DOAJ, ERIH PLUS, ProQuest, Sciendo). ISSN 1335-1303.

GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav - LUKÁČ, Marián. Rusyns’ka ta ukrajins’ka menšyna u Slovaččyni v 1945 - 1948 rokach = Rusínska a ukrajinská menšina na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. Recenzenti: Svitlana Pjasecka-Ustyč, Volodymyr Prychoďko. Užgorod : Institutut transkordonnoji spyvpracy Uzhgorod u Vydavnyctvy FOP Jaščenko Jevhen Valerijovič, 2017. 183 s. ISBN 978-617-7404-76-6(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu).

GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1954 - 1960) III. Recenzenti: Peter Švorc, Michal Šmigeľ. Prešov : Universum-EU ; Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2018. 164 s. ISBN 978-80-89946-07-5(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu).

GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Transkordonne spivrobitnyctvo schidnoji Slovaččyny ta Zakarpattja : vynyknennja, rozvytok i perspektyvy = Transborder Cooperation of Eastern Slovakia and Transcarpathia: emergence, development and prospects. In USTYČ, Serhiy. Istorija, ščo obʼjednuje : narysy novitňogo transkordonnogo spivrobitnyctva u Karpatsʼkomu regioni. - Užhorod : Vydavnyctvo UžNU „Hoverla”, 2017, s. 136-167. ISBN 978-617-7333-48-6.

GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Postavenie rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku v podmienkach Československa (1918–1992) = The legal and social status of the ethnic minority of Ruthenians and Ukrainians in Slovakia during the existence of the Czechoslovak state (1918–1992). In Mižnarodni zv´jazky Ukrajiny : naukovi pošuky i znachidky. - Kyjiv : Instytut istoriji Ukrajiny NAN Ukrajiny, 2018, č. 27, s. 28-54. ISSN 2411-345X.

GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945 - 1953) II. Recenzenti: Peter Švorc, Sergej Ivanovyč Ustyč. Prešov : Universum, 2014. 262 s. ISBN 978-80-89046-89-8(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu).

GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945 - 1953), I. [The Ukrainian minority in Slovakia as a subject and object Policy I. (1945-1948)]. Recenzenti: Peter Švorc, Michal Šmigeľ. Prešov : Universum, 2013. 265 s. ISBN 978-80-89046-81-2.

GAJDOŠ, Marian. Snaha o zjednotenie Marmaroščiny so Zakarpatskou Ukrajinou [National council at the end of the World War II. in the region of Carpathians]. In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Zost. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 84-101. ISBN 978-80-970042-6-2.

GAJDOŠ, Marian. The Ukrainian National Council of Priaševčina [The Presov Region] 1945-1951. In Does a Fourth Rus´Exist? : Concerning Cultural Identity in the Carpathian Region. Edited by Paul Best and Stanislaw Stepien. - Przemysl-Higganum : South - EasternResearch Institute in Przemysl and the Carpathian Institut, 2009, s. 197-211. ISBN 978-83-60374-09-2.

GAJDOŠ, Marian. Používanie etnonymov Rusín a Ukrajinec vo vybraných dokumentoch Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny (1945 - 1948). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2000, roč. 3, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

GAJDOŠ, Marian. Rusíni (Ukrajinci) na Slovensku a možné riziká etnického konfliktu. In Pravdepodobné riziká a ohrozenia v strednej Európe a tendencie ich vývoja : riziká vplývajúce na bezpečnostnú situáciu v SR. - Bratislava : NR SR, 1998, s. 35-46

GAJDOŠ, Marian. Rusíni. Nová etnická menšina Slovenska? In BAČOVÁ, Viera. Identity v meniacej sa spoločnosti. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997, s. 127-136. ISBN 80-967621-3-3.

GAJDOŠ, Marian. UNSP ta pytanňja pravovogo stanovyšča ukrajins'kogo naselenňja u Slovaččyni v period 1945 – 1948 rr. In Etnični menšyny Schidnoji ta Centraľnoji Jevropy: komparatyvnyj analiz stanovyšča ta perspektyv rozvytku. Volodymyr Jewtuch, Arnold Suppan. - Kyjiw : Republikanischen Assoziation von Ukrainisten (RAU) : Oesterreichisches Ost - und Suedosteuropa Institut : 1994, s. 149-156. ISBN 5-7707-6641-7.

GAJDOŠ, Marian. K sociálnym a hospodárskym pomerom na území severovýchodného Slovenska po oslobodení v rokoch 1945 - 1948. In Nové obzory : spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 29. Zostavil Imrich Michnovič ; vedecký redaktor Jozef Palášthy. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1987, s. 33-46. ISBN 083-026-87.

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. – MUŠINKA, M. Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia : Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. Prešov; Užhorod: Universum, 1999, 157 s. ISBN 80-967753-5-9. (48 citácií)

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. K politickému a sociálnoekonomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1991, 186 s. (40 citácií)

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948-1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, l53 s. ISBN 80-85270-36-6. (34 citácií)

GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 - 1995) : Výber z dokumentov I. Prešov : Universum, 2005. 209 s. ISBN 80-89046-34-7. (17 citácií)

GAJDOŠ, Marian. Rusíni (Ukrajinci) na Slovensku po roku 1989. In Etnické minority na Slovensku : história, súčasnosť, súvislosti. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1997, s. 82-93. ISBN 80-967621-4-1. (11 citácií)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pôsobil ako člen spoločných odborových komisií študijných programov doktorandského štúdia 2.1.9 slovenské dejiny na FHV UMB v B. Bystrici a na FF UPJŠ v Košiciach. Zároveň pôsobil ako školiteľ doktorandov.
Na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach prednášal a viedol semináre z predmetu Dejiny Ukrajiny a Česko-slovenské vzťahy v 19.a 20.storočí.
Na Fakulte verejnej správy UPJŠ pre doktorandov viedol prednášky z metodológie a metodiky vedeckej práce.
Dlhodobo pôsobil na Právnickej fakulte UPJŠ ako člen komisií pre rigorózne, dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných a habilitačných prác.
Na pozvanie prednášal na Fakulte medzinárodných vzťahov a na Fakulte filológie Kyjevskej slovanskej univerzity (1996) ako aj na Fakulte medzinárodných vzťahov Zakarpatskej univerzity, Užhorod (2006).
V rámci programov SAIA a V4 bol konzultantom pre doktorandov a vedeckých pracovníkov počas ich dlhodobých pobytov na Slovensku (Užhorod - 5, Černyvci 2, Kyjev 2) à 5-10 mesiacov / osoba.

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

1972 – Slovenská historická spoločnosť pri SAV;
1991 – Asociácia ukrajinistov Slovenska (1995 – 2001 člen výboru);
1994 – Zakladajúci člen Dejepisného spolku v Košiciach;
1999 – Slovensko-ukrajinska komisia historikov (v r. 2003-2020 predseda);
1997 – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (Slovak Foreign Policy Affairs);
2006 – Zakladajúci člen World Academy of Rusyn Culture,;
2013 – Riadny člen Vedeckej spoločnosti T. Ševčenka [Дійсний член Наукового товариства Т. Шевченка], Ľvov – New York;

Členstvo v redakčných radách časopisov:

1978 – 1990 Historica Carpatica, zborník Východoslov. múzea v Košiciach
1979 – 1990 Vedecké informácie Spoločenskovedného ústavu SAV;
1989 – 1989 Československý časopis historický;
1998 – 2019 Človek a spoločnosť. Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Košice: SvÚ SAV http://www.saske.sk/cas/;
2007 – 2010 Zdravotnícke štúdie. Odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku;
2011 – 2013 Naukovyj zbyrnyk Muzeju ukrajinskoji kultury u Svidnyku (Vedecký zborník múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku);
2013 – Mižnarodni zvjazky Ukrajiny: Naukovi pošuky i znachydky. Instytut istoriji Ukrajiny NANU, Kyjiv (Medzinárodné vzťahy Ukrajiny: vedecký výskum a poznanie. Ústav dejín Ukrajiny NAV Ukrajiny);
2015 – Istoryčnyj časopys z bohemistyky i slovakistyky (Історичний часопис з богемістки і словакістики), člen redakčnej rady. Vydavateľ: Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Užhorodska národná univerzita, Komisia historikov Ukrajiny a Slovenska. Člen redakčnej rady.

Členstvo vo vedeckých kolégiách

2010 – 2013 Vedecké kolégium SAV pre kultúrnohistorické vedy
2008 – 2019 Vedecká rada Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
2011 – Vedecká rada Vydavateľstva Centra antropologických výskumov, Prešov

OCENENIA

2018
Pamätný list SAV
Oceňovateľ: Slovenská akadémia vied
Opis: Významné osobnosti SAV (september 2018)

2014
Čestný titul Významný odborník v oblasti regionálnych dejín Ukrajiny.
Oceňovateľ: Národná asociácia regionálnych historikov Ukrajiny
Opis: Za významný prínos k rozvoju vlastivedného hnutia, zachovanie národného historického a kultúrneho dedičstva a prírodných pokladov Ukrajiny 1.októbra 2014.

2013
Riadny člen Ševčenkovej vedeckej spoločnosti.
Oceňovateľ: Svetová rada vedeckých spoločností T. Ševčenka. Ľvov – New York № 33/2013.

2013
Pamätná plaketa Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za vzájomnú dlhoročnú spoluprácu.

2011
Certifikát za mimoriadne úspechy v európskej transhraničnej spolupráci.
Oceňovateľ: Association of European Border Regions.
Opis: Association of European Border Regions udelila riešiteľom projektu HUSKROUA č. 0901/069 Borders for people Dr. M. Gajdošovi a Dr. S. Konečnému zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach certifikát za mimoriadne úspechy v európskej transhraničnej spolupráci v roku 2011.

2008
„Cena mesta Košice“ Za celoživotnú vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť venovanú problematike národnostných menšín žijúcich na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine, koordinovanie medzinárodných projektov a prehlbovanie cezhraničných vzťahov.

Iné

Jazyk: český, ruský, ukrajinský