PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

Marek Dobeš

Samostatný vedecký pracovník

dobes@saske.sk *

 

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2002, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor národné hospodárstvo
PhDr., 2000, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor psychológia
Ing., 1997, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor podnikové hospodárstvo

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • psychológia školskej triedy;
  • počítačové modelovanie kognitívnych procesov

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2017 – 2021, zodpovedný riešiteľ APVV: „Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu“ (č. APVV-16-0211)

2017 – 2020, zodpovedný riešiteľ VEGA „Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete C. Elegans“ (č. 2/0043/17)

2012 – 2015, zodpovedný riešiteľ VEGA  „Vplyv zmeny sociálnych zručností učiteľa na zmenu triednej atmosféry a sociometrickej štruktúry triedy“

2008 – 2010, zodpovedný riešiteľ APVV „Výskum interakcie lektorská dvojica – skupina v programe zvyšovania sociálnej kompetencie žiakov“

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Dobeš, M. (2018) Hĺbkové učenie. CSPV SAV, Bratislava, SVÚ SAV, Košice.

DOBEŠ, M. (2017) Základy dynamiky nervového systému C. Elegans. CSPV SAV, Bratislava, SVÚ SAV, Košice.

Dobeš, M. (2015) Zážitky z triedy. CSPV SAV, Bratislava, SVÚ SAV, Košice.

Dobeš, M., Fedáková, D. (2010) Môže nám byť spolu dobre. SVÚ SAV, Košice.

Dobeš, M., Fedáková, D. a kol. (2006) Akí sme? SVÚ SAV, Košice.

Dobeš, M. (2005) Základy neuropsychológie. SVÚ SAV, Košice.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

Dobeš, M. (2005) Základy neuropsychológie. SVÚ SAV. (10 citácií)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Školiteľ doktorandov: 2 úspešne obhájené dizertačné práce (2014,2016)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Snem SAV (2017-súčasnosť)

Iné

Cudzie jazyky: angličtina, nemčina, ruština