PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

Marek Dobeš

Samostatný vedecký pracovník

dobes@saske.sk *

 

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2002, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor národné hospodárstvo
PhDr., 2000, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor psychológia
Ing., 1997, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor podnikové hospodárstvo

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • psychológia školskej triedy
  • počítačové modelovanie kognitívnych procesov

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2017 – 2021, zodpovedný riešiteľ APVV „Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu“ (č. APVV-16-0211)

2017 – 2020, zodpovedný riešiteľ VEGA „Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete C. Elegans“ (č. 2/0043/17)

2012 – 2015, zodpovedný riešiteľ VEGA „Vplyv zmeny sociálnych zručností učiteľa na zmenu triednej atmosféry a sociometrickej štruktúry triedy“

2008 – 2010, zodpovedný riešiteľ APVV „Výskum interakcie lektorská dvojica – skupina v programe zvyšovania sociálnej kompetencie žiakov“

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

DOBEŠ, Marek. Hĺbkové učenie. Bratislava - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2018. ISBN 978-80-89524-33-4.

DOBEŠ, Marek. Základy dynamiky nervového systému C. Elegans. Bratislava - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2017. ISBN 978-80-89524-24-2.

DOBEŠ, Marek. Zážitky z triedy. Bratislava - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-89524-22-8.

DOBEŠ, Marek - FEDÁKOVÁ, Denisa. Môže nám byť spolu dobre: : dlhodobá skupinová psychologická intervencia v školskej triede. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2010. ISBN 978-80-89524-00-6.

DOBEŠ, Marek - FEDÁKOVÁ, Denisa - JANOVSKÁ, Anna - NUBEROVÁ, Emília - ŠÁLYOVÁ, Martina - IŠTVÁNIKOVÁ, Lucia - MAKOVSKÁ, Zuzana - SEDLÁK VENDELOVÁ, Natália. Akí sme? : Program na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2006. ISBN 80-969628-1-7.

DOBEŠ, Marek. Základy neuropsychológie. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2005.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

DOBEŠ, Marek. Základy neuropsychológie. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2005. (10 citácií)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Školiteľ doktorandov: 2 úspešne obhájené dizertačné práce (2014, 2016)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Snem SAV (2017 - súčasnosť)

Iné

Cudzie jazyky: angličtina, nemčina, ruština