PhDr. Stanislav Konečný, CSc.

Stanislav Konečný

Emeritný vedecký pracovník

konecny@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-8525-3354

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

CSc., 1992, Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor české a slovenské dejiny
PhDr., 1985, Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach, odbor teória vyučovania dejepisu
Mgr., 1973, Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach, odbor dejepis – filozofia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

 • československé dejiny dvadsiateho storočia
  dejiny národnostných menšín
  história Rusínov a Ukrajincov na Slovensku a v strednej Európe
  vývoj transhraničných vzťahov a spolupráce východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny od  roku 1945

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

Instytut istoriji Ukrajiny Nacionaľnoji akademiji nauk Ukrajiny v Kyjeve (Ukrajina)
Instytut svitovoji ekonomiky ta mižnarodnych vidnosyn NANU v Užhorode
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe (Česká republika)
Południowo - wschodni instytut naukowy v Przemyśli (Poľsko)

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

Vedúci riešiteľ projektov VEGA:

 • Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v dokumentoch 1944 – 1970 (2004 – 2006).
 • Fenomén „Burlaka“ a jeho vyšetrovanie v kampani proti banderovcom na Slovensku a v Poľsku (2007– 2009).
 • Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 – 1947 (2010 – 2013).

Riešiteľ zahraničných projektov:

 • № HUSKROUA/0901/069: Borders for people (2010-2011)
 • Borders trough the eyes of people (2012-2014)
 • Information provision and implementation of  innovative approaches  to cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine (2016-2017)

Riešiteľ domácich projektov:

 • Národnostná politika a etnické menšiny na Slovensku v rokoch 1945 – 1954 (1998 – 2000) – VEGA
 • Monitorovanie medzietnických vzťahov orgánmi miestnej samosprávy v etnicky zmiešaných oblastiach Karpatského euroregiónu (2001-2002) – Karpatská nadácia
 • Národnostné menšiny a migračné procesy v rokoch 1945 -1960 (2001 – 2003) – VEGA
 • Riešenie ukrajinskej otázky v období socialistického experimentu (2014-2017) – VEGA

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

KONEČNÝ, S. K vývoju ukrajinskej otázky v období výstavby socializmu. In Vývoj a postavenie ukrajinskej národnosti na Slovensku v období výstavby socializmu. Ed. Marián Gajdoš. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1989, s. 5-33.

KONEČNÝ, S. K niektorým otázkam vývoja sociálnej štruktúry rusínskeho obyvateľstva na Slovensku. In Sociológia, roč. 26, l994, č. 5-6, s.487-495. ISSN 0049-1225.

KONEČNÝ, S. Formovanie polyetnického charakteru obyvateľstva Slovenska. In Niektoré otázky vývoja národnostných menšín na Slovensku. Eds. Marián Gajdoš , Pavol Matula, Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1997, s. 35-66.

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 – 1995) : Výber z dokumentov I. Prešov: Universum, 2005, 209 s. ISBN 80-89046-34-7.

KONEČNI, S. Kapitoly z istoriji Rusyniv na Sloveňsku v konteksti rozvoja karpaťskych Rusyniv od najstaršych časiv. Prjašiv: Rusyn i Narodny novynky, 2009, 190 strán. ISBN 978-80-88769-99-6.

KONEČNÝ, S. Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny a Ukrajinská národná rada Prjaševščiny – komparatívna analýza. In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny. Eds. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 80-107. ISBN 978-80-970042-6-2.

KONEČNÝ, S. Náčrt dejín karpatských Rusínov : Vysokoškolská učebnica. Prešov: Prešovská univerzita; Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2015, 226 s. ISBN 978-80-555-1297-6.

KONEČNÝ, Stanislav. Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev v období reformného procesu. In Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu roku 1968. Eds. Miroslav Tížik, Norbert Kmeť. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2016, s. 246 – 290. ISBN 978-80-85544-97-8.

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945 – 1953) II. Prešov: Universum, 2016, 262 s. ISBN 978-80-89046-89-8.

KONEČNÝ, S. Historical, political and social conditions of the cross-border cooperation in East Slovakia. In The study of the experience of the norwegian-russian and slovak-ukrainian cross-border cooperation : Analyses carried out by the expert team of project CBC01030. Eds. M. Gajdoš, S. Ustyč. Košice; Užhorod: Centrum spoločenských a psychologických vied; Inštitút cezhraničnej spolupráce, 2017, p. 65 – 108.
ISBN 978-80-972693-0-2

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. – LUKÁČ, M. Rusyns’ka ta ukrajins’ka menšyna u Slovaččyni v 1945 – 1948 rokach [Rusínska a ukrajinská menšina na Slovensku v rokoch 1945 – 1948]. Užhorod: Instytut transkordonnoho spivrobitnyctva, 2017, 183 s. ISBN 978-617-7404-76-6.

KONEČNÝ, S. Slováci a Rusíni a vplyv ich koexistencie na etnoidentifikačný proces rusínskeho obyvateľstva. In Česko-slovenská historická ročenka 2016. Ed. V. Goněc, E. Borčin. Bratislava: Veda, 2017, s. 15-44.
ISBN 978-80-224-1636-8.

KONEČNÝ, S. Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny v povojnovom vývoji Podkarpatskej Rusi. In Salus patriae, suprema lex : Kapitoly z dějin moderního parlamentarismu ve střední Evropě. Eds. P. Kolář, P. Valenta. Praha: Vladimír Vyskočil – KORŠACH, 2018, s 175-197. ISBN 978-80-86296-57-9.

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1954 – 1960) III. Prešov: Universum, 2018, 163 s. ISBN 978-80-89946-07-5.

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky IV (1954 – 1960) Dokumenty. Prešov: Universum, 2019, 250 s. ISBN 978-80-89946-14-3.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. – MUŠINKA, M. Rusíni/Ukrajinci v zrkadle polstoročia : Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. Prešov; Užhorod: Universum, 1999, 157 s. ISBN 80-967753-5-9. (48 citácií)

GAJDOŠ, M.- KONEČNÝ, S. K politickému a sociálnoekonomickému postaveniu Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1991, 186 s. (40 citácií)

GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948-1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, l53 s. ISBN 80-85270-36-6. (34 citácií)

KONEČNÝ, S. Rusíni/Ukrajinci ako fenomén slovenskej politiky. In Slovensko – rusínsko – ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2000, s. 132-148. ISBN 80-967722-5-2. (19 citácií)

KONEČNÝ, S. Koncepcia riešenia ukrajinskej otázky na Slovensku v päťdesiatych rokoch. In Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajins'koji kuľtury u Svydnyku 19. Ed. Miroslav Sopoliga. Prešov: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Oddelenie ukrajinskej literatúry, 1994, s. 26-38. ISBN 80-08-01645-0. (15 citácií)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Dejepis, občianska náuka - Gymnázium v Levoči (1974 – 1984)
Dejiny karpatských Rusínov – Prešovská univerzita v Prešove (2006 – 2018)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Slovenská historická spoločnosť pri SAV (od roku 1984)
Asociácia ukrajinistov Slovenska (od roku 1994)
Dejepisný spolok v Košiciach (od roku 1994)
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (od roku 1997)
Slovensko-ukrajinská komisia historikov (od roku 2008)
Svetový kongres rusínskej kultúry (od roku 2008)

Člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium (2004 – 2018)
Člen vedeckej a odbornej rady Múzea rusínskej kultúry SNM v Prešove (2008 – 2019)
Predseda vedeckej rady SvÚ SAV (2005 – 2009)
Člen Snemu SAV (2009 – 2017)

OCENENIA

2015:
- Poďakovanie za pomoc pri rozvoji medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania (Oceňovateľ: Východoeurópska slovanská univerzita v Užhorode)
- Poďakovanie za plodnú spoluprácu a významný prínos pri formovaní a rozvoji vysokoškolského vzdelávania v regióne. (Oceňovateľ: Východoeurópska slovanská univerzita v Užhorode)
2014:
- Za aktívnu vedeckovýskumnú a vzdelávaciu činnosť pri popularizovaní histórie regiónu. (Oceňovateľ: Národná vlastivedná spoločnosť Ukrajiny)