PhDr. Tatiana Pethö, PhD.

Tatiana Pethö

Vedecká pracovníčka

petho@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-7540-821X

Osobná stránka:
linkedin.com/in/tatiana-lorincová-930a9b43

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD. 2014 Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach, odbor sociálna psychológia a psychológia práce
PhDr. 2014 Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach, odbor psychológia
Mgr., 2011. Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach, odbor psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • interpersonálne zručnosti, osobnosť
  • postoje voči migrantom

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

12/2017 Treningový program Entrepreneurship Lab, Jerevan (Arménsko)

3/2017 Train tje trainer (workshopy zamerané na „mäkké zručnosti“), AmCHam member companies a Business Service Center Forum

2017 Train the trainer (interaktívny a zážitkový tréning na zlepšenie lektorských zručností), Timan, s.r.o.

09/2016 Tréningový program Spinning a Yarn (Global education), Castle Saunderson (Írsko)

2009 Ročný kurz relaxačno- imaginatívnej terapie, akreditované Slovenskou komorou psychológov

2007- 2008 Krízová intervencia u detí, akreditované MŠ SR

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2020 – súčasnosť, riešiteľka KEGA „Obchodné správanie- vytvorenie predmetu a učebnice pre neekonomické študijné programy“ (č. 0012PU-4/2020)

2019 – súčasnosť, riešiteľka VEGA „Postoje voči migrantom v sociálno- psychologických kontextoch“ (č. 2/0068/19)

2019 – súčasnosť, riešiteľka VEGA „Výskum determinantov obchodného správania a účinkov marketingu v oblasti pôsobenia neuromarketingu a vo vzťahu k neurolingvistickému programovaniu“ (č. 1/0807/19)

2017 – 2019, zodpovedná riešiteľka KEGA „Implementácia interpersonálnych zručností v kontexte predmetu Psychológia obchodu- inovácia obsahu a výučby predmetu“ (č. 033PU-4/2017)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

LORINCOVÁ, Tatiana - TOMKOVÁ, Anna. Prediction of motivation to help, achievement motivation and social appreciation as elements of customer orientation through selected personality traits among traders. In Periodica Polytechnica : Social and Management Sciences, roč. 28, č. 1, 2020, s. 12-17.

LORINCOVÁ, Tatiana - TOMKOVÁ, Anna - SUHÁNYI, Ladislav. Prediction of selected personality characteristics of businessmen in the context of their potential to work with customer. In International Journal of Organizational Leadership, roč. 7, č. 1, 2018, s. 99-105.

LORINCOVÁ, Tatiana. Comparison of strategies to manage stress considering to selected socio-demographic characteristics of employees. In Periodica Polytechnica : Social and Management Sciences, roč. 26, č. 2, 2018, s. 130-136.

TOMKOVÁ, Anna - LORINCOVÁ, Tatiana. Prediction of manipulation as a core part of social intelligence through selected personality traits in the context of business area. In International journal of organizational leadership, roč. 6, č. 1, 2017, s. 102-108.

LORINCOVÁ, Tatiana - TOMKOVÁ, Anna. Prediction of manipulation, empathy and social irritability through selected personality traits among managers. In Periodica polytechnica, social and management sciences, roč. 24, č. 2, 2016, s. 83-87.

LORINCOVÁ, Tatiana. Úvod do psychológie pre manažérov. Prešov : Bookman, 2015. ISBN 978-80-8165-122-9.

LORINCOVÁ, Tatiana. Vzťahová väzba a agresívne prejavy v období mladšej dospelosti - "čiastkové výsledky". In Psychologie a její kontexty : odborný recenzovaný časopis pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v živote dnešního čověka, roč. 5, č. 1, 2014, s. 29-38.

LORINCOVÁ, Tatiana - BARINKOVÁ, Karolína. Sebaúčinnosť, výkonová motivácia a ich vzťah k rozvoju nadania. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 47, č. 1, 2013, s. 36-53.

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

LORINCOVÁ, Tatiana - TOMKOVÁ, Anna. Prediction of manipulation, empathy and social irritability through selected personality traits among managers. In Periodica polytechnica, social and management sciences, roč. 24, č. 2, 2016, s. 83-87. (12 citácií)

LORINCOVÁ, Tatiana. Úvod do psychológie pre manažérov. Prešov : Bookman, 2015. ISBN 978-80-8165-122-9. (8 citácií).

TOMKOVÁ, Anna - LORINCOVÁ, Tatiana. Prediction of manipulation as a core part of social intelligence through selected personality traits in the context of business area. In International journal of organizational leadership, roč. 6, č. 1, 2017, s. 102-108. (5 citácií).

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

2011 - 2015 International Society for Study of Behavioral Development