Veronika Szeghy-Gayer, PhD.

Veronika Szeghy-Gayer

Vedecká pracovníčka

szeghy@saske.sk *
oricid.org/0000-0002-2139-0605

Osobná stránka:
https://sav-sk.academia.edu/VeronikaSzeghyGayer

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

2016, PhD., Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, Filozofická Fakulta, odbor kultúrne dejiny
2011, Mgr., Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, Filozofická Fakulta, odbor História - Taliansky jazyk a literatúra
2010, Magisterské štúdie – 1 semester, Faculté des Sciences Sociales, Université de Versailles– Saint-Quentin-en-Yvelines, Francúzsko

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • interetnické vzťahy
  • nacionalizmus
  • politické elity na území dnešného Slovenska do roku 1945
  • Židovské komunity na území dnešného Slovenska do roku 1945
  • dejiny Maďarska, maďarská menšina na Slovensku

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

2019 Fond na podporu kultúry národnostných menšín – výskumná činnosť (Maďarský národný archív, Budapešť)

2018 Maďarské štátne štipendium„Eötvös“

2017 Štipendium Národného kultúrneho fondu Maďarska

2016 a 2017 Štipendium Maďarského ministerstva ľudských zdrojov

2015 SAIA Národný štipendijný program Slovenskej republiky – Výskumný pobyt na Slovensku – Košice, Prešov

2014 Štipendium Národného kultúrnehom fondu Maďarska

2014 Štipendium Maďarskej akadémie vied pre mladých výskumníkov – Výskumný pobyt v Londýne

2012 a 2013 Medzinárodné vyšehradské štipendium – Výskumný pobyt na Slovensku

2012 Štipendijný program „Pro Renovanda Cultura Hungariae“

2011 a 2012 Studia Academica Slovaca, Letná škola slovenského jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave

2010 Program Erasmus na Filozofickej fakulte Univerzity Versailles, Francúzsko

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2018 – 2020, riešiteľka Collegium Carolinum – Handbook of the religious and church history of Slovakia during the 20th century Project of the Collegium Carolinum in cooperation with the Graduate School for Eastern and Southeast European Studies. (http://www.collegium-carolinum.de/en/research/history-of-religion/handbuch-religions-kirchengeschichte.html).2016 – 2021, riešiteľka MTA Lendület – Trianon 100, výskumný projekt Maďarskej akadémie vied pod v edením Balázsa Ablonczyho (http://trianon100.hu/)

2015 – 2018, riešiteľka OTKA projekt č. K112968 Inštitútu politických dejín v Budapešti pod vedením Gábora Egryho. Negotiating post-imperial transitions, 1918-1925. A comparative study of local and regional transitions from Austria-Hungary to the successor states (http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&lang=HU&num=112968)

2014 – 2016, riešiteľka OTKA projekt č. K109173 pod vedením Nándora Bárdiho. Maďarské menšinové komunity v 20. storočí (historické pramene a chronológie) (https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/eredmenyek-otka-109173-kisebbsegi-magyar-kozossegek).

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

SZEGHY - GAYER, Veronika. Jewish War Memory as a Local Community Building Project – the Heroes’ Memorial in Prešov, Slovakia. In LAMPRECHT, Gerald, – LAPPIN-EPPEL, Eleonore – WYRWA, Ulrich (eds.). Jewish Soldiers in the Collective Memory of Central Europe : The Remembrance of World War I from a Jewish Perspective. Wien: Böhlau Verlag, 2019, s. 351-370.

SZEGHY - GAYER, Veronika. Eugen Bárkány a jeho angažovanosť v živote mesta Prešov v rokoch 1920-1938; Eugen Bárkány and his involvement in the public life of Prešov in 1920-1938. In BORSKÝ, Maroš - ŠVANTEROVÁ, Jana (eds.) Eugen Bárkány: Medzi Prešovom a Bratislavou - Between Prešov and Bratislava. Bratislava: Židovské komunitné múzeum v Bratislave, 2018, s. 65-75.

SZEGHY - GAYER, Veronika. Államfordulat és az újrastruktúrálódó helyi elit Bártfán (1918 - 1919). In Századok, 2018, roč. 152, č. 6, s. 1215-1236.

SZEGHY - GAYER, Veronika. Personálna kontinuita politickej elity v Košiciach po Viedenskej arbitráži. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 1, s. 129-140.

SZEGHY - GAYER, Veronika. A szlovák-magyar-zsidó-cseh Kassa a 20. század első felében. In Korall, 2017, roč. 68, č. 2, s. 99-121.

SZEGHY - GAYER, Veronika. Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2016. ISBN 9788081019456.

SZEGHY - GAYER, Veronika. "Vráťme si mesto!" Prejavy nespokojnosti "mestského občana" v politickom diskurze v Prešove 1918 - 1938. In Forum Historiae, 2015, č. 2, s. 56-68.

GAYER, Veronika. Spányi Artúr és az "eperjesi középosztály" a két világháború között. In Regio: Kisebbség kultúra politika társadalom, 2013, roč. 23, č. 1, s. 109-135.

GAYER, Veronika – OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Remembering the City: a Guide through the Past of Košice. Budapest -Košice : Terra Recognita Foundation - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-963-89185-2-9.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy MTMT

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

GAYER, Veronika – OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Remembering the City: a Guide through the Past of Košice. Budapest -Košice : Terra Recognita Foundation - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-963-89185-2-9. (13 citácií)

SZEGHY - GAYER, Veronika. Felvidékből Szlovenszkó. Magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2016. ISBN 9788081019456. (9 citácií)

SZEGHY - GAYER, Veronika. Personálna kontinuita politickej elity v Košiciach po Viedenskej arbitráži, 2018. (3 citácie)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

2015 - 2019 Katedra histórie, UPJŠ, Jazyk prameňov – Maďarčina

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

od 2018 - Czechoslovak Studies Association
od 2013 - Dejepisný spolok v Košiciach
od 2011 - Terra Recognita Alapítvány