Možnosť PhD. štúdia na Spoločenskovednom ústave CSPV SAV