Oznam o konaní volieb členov správnej rady CSPV SAV