Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)

Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)

Projekt číslo: DTP1-320-4.1
Názov: Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)
Vedúci projektu: do 31.12.2017 Mgr. Michal Kentoš, PhD., od 1.1.2018 Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.
Doba riešenia: 1.1.2017 –  30.6.2019
Anotácia projektu:

 

 

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV sa v roku 2017 stalo partnerom európskeho projektu Dunajského nadnárodného programu 2014 – 2020 a v rámci aplikačných aktivít a podpory verejných politík pomáha integrácii Rómov na trh práce v Dunajskom regióne. Hlavnými výstupmi projektu Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE) budú realizované výskumné aktivity v oblasti bariér na trhu práce a analýzy chýbajúcich politík a opatrení. V spolupráci s projektovými partnermi z Maďarska, Srbska, Bulharska, Rumunska, Moldavska a Českej republiky boli spracované analýzy situácie Rómov na trhu práce a odporúčania pre verejnú politiku v 6 projektových krajinách. CSPV SAV odborne zabezpečí vypracovanie tzv. národných diagramov (Country Flowcharts), ktoré pre každú krajinu zmapovali hlavné štrukturálne problémy a kľúčové faktory na národnej aj lokálnej úrovni. Následne CSPV v spolupráci s krajinami vypracuje tzv. Mapu nedostatkov / logiky verejných služieb (Deficiency map/public service logic). Analytické výstupy budú v ďalšom priebehu projektu základom pre testovanie a implementovanie inovatívnych intervenčných modelov pre podporu Rómov na trhu práce v Dunajskom regióne.