Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny

Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny

Projekt číslo: 2/0035/14
Názov: Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny
Vedúci projektu: PhDr. Mária Homišinová, PhD.
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Anotácia projektu:

 

 

Projekt je zameraný na skúmanie súčasného stavu jazykovo-komunikačného správania slovenskej mládeže, a to v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny. Pôjde pritom o dve jazykové skupiny: slovenskú mládež žijúcu v Srbsku a slovenskú mládež žijúcu v Chorvátsku, príslušníkov minoritného etnika v danom štáte. Okrem teoretickej analýzy problematiky jazykovo-komunikačného správania vybraných jazkových komunít, pôjde o realizáciu kombinovaného empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania), aplikujúc najmä prostriedky sociolingvistickej analýzy. So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov sa zameriame aj na sociologické, sociálnopsychologické a etnologické aspekty skúmanej problematiky. Výsledkom by mal byť reálny obraz hovorenej podoby slovenského jazyka v situačnej a kontextuálnej závislosti, charakteristický pre intraetnickú komunikáciu u obidvoch jazykových skupín slovenskej mládeže.