Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu

Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu

Projekt číslo: APVV-16-0211
Názov: Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu
Vedúci projektu: PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
Doba riešenia: 2017 – 2021
Anotácia projektu:
Cieľom projektu je vypracovať detailnú analýzu rukopisu a reči a skúmať, či môžu byť využité pre monitorovanie a diagnostiku hepatálnej encefalopatie, ako aj to či existuje vzťah medzi rukopisom, rečou a ostatnými biomarkermi hepatálnej encefalopatie. Je navrhnutých niekoľko nových algoritmov spracovania signálov, ktoré vyjadrujú zmeny v písme a reči presnejšie, ako súčasné prístupy. Výstupom týchto algoritmov sú nove príznaky charakterizujúce rukopis a reč. Robustné metódy výberu príznakov sú použité pre výber optimálnej skupiny príznakov, ktoré predstavujú vstup do neparametrických regresných a klasifikačných algoritmov, ktoré mapujú výstupy algoritmov spracovania signálov k stupňu hepatálnej encefalopatie. Aj keď predkladaný projekt je zameraný na konkrétnu chorobu, hepatálnu encefalopatia, očakávame, že niektoré výstupy, ako napríklad novonavrhnuté príznaky budú použiteľné aj pre iné choroby.