Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou

Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou

Projekt číslo: Mechanizmus EHP
Názov: Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou
Vedúci projektu: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Doba riešenia: 26.5.2016 – 30.4.2017
Anotácia projektu:

 

 

 

Cieľom projektu je získať a analyzovať kvalitné, spoľahlivé a úplné informácie o formách, metódach a výsledkoch činnosti Barentsovej euro-arktickej rady a Regionálnej rady a ich aplikovanie pre jednotlivé subjekty decíznej sféry na Slovensku a na Ukrajine, s využitím praktických skúseností a ich aplikáciou v záujme zvýšenia efektívnosti cezhraničnej spolupráce prihraničných regiónov jednotlivých krajín na jednej strane a zároveň aj transhaničného karpatského regiónu ako celku. Projekt má prispieť k zníženiu existujúcich cezhraničných bariér. Výsledky: 1. Výskum politických, právnych, ekonomických, finančných a organizačných otázok v činnosti severoeurópskych medzinárodných organizácii Barentsovej euro-arktickej rady a Regionálnej rady; 2. Štúdium praktických skúseností konkrétnych subjektov nórsko – ruskej a slovensko – ukrajinskej cezhraničnej spolupráce; 3. Prípravu konkrétnych odporúčaní s využitím efektvnych skúseností z činnosti Barentsovej euro – arktickej rady a Regionálnej rady pre intenzifikáciu cezhraničnej spolupráce prihraničných regiónov susediacich krajín a transhraničného regiónu ako osobitného celku pre orgány štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj pre spoločenské organizácie na Slovensku a na Ukrajine.
Web: http://www.cbcinnovations.sk/