Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch

Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch

Číslo projektu: 2/0068/19

Projekt riešený od: : 01/2019 do: 12/2022

Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch

Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie postojov a vnímanie migrantov vo vybraných európskych krajinách.

Cieľom projektu je:

1) skúmať postoje k migrantom v rámci Slovenskej republiky ako aj v európskom kontexte;

2) skúmať sociodemografické charakteristiky v kontexte k postojom voči migrantom (rod, vek, vzdelanie, príjem, ekonomické faktory, zamestnanie, bydlisko, religiozita) a psychologické charakteristiky v kontexte k postojom voči migrantom (hodnotová orientácia, osobnosť, životnú spokojnosť, vnímané bezpečie, hostilita, vnímané miesto kontroly, viera spravodlivý svet) a integrovať ich do komplexnejšieho modelu; s využitím vignette experimentu;

3) komparácia medzi jednotlivými európskymi krajinami v kontexte meraných premenných na základe existujúcich dostupných dát (napr. European Social Survey, ISSP).

 

Riešitelia:

Mgr. Miroslava Bozogáňová, Phd., Spoločenskovedný ústav CSPV SAV – vedúca projektu

Mgr. Michal Kentoš, PhD., Spoločenskovedný ústav CSPV SAV – zástupca vedúcej projektu

Mgr. Iveta Jeleňová, PhD., Fakulta verejnej správy UPJŠ – zástupkyňa vedúcej projektu

PhDr. Tatiana Lorincová, PhD., Fakulta manažmentu UNIPO – riešiteľ

Mgr. Juraj Martonyik, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV – riešiteľ

Mgr. Veronika Pastrnáková, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV – riešiteľ

Mgr. Ivana Piterová , Spoločenskovedný ústav CSPV SAV – riešiteľ