Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania

Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania

Číslo projektu: VEGA č. 2/0012/19

Projekt riešený od: 01/2019 do: 12/2022

Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania

Anotácia:

Projekt je zameraný na výskum slovenského národnostného školstva v Maďarsku. Jeho cieľom je objasniť a analyzovať jednotlivé aspekty súčasnej situácie slovenského školstva v Maďarsku a vyučovania slovenského jazyka. Cez prizmu názorov, posúdenia a hodnotenia aktuálnych problémov pedagógmi vymedziť kľúčové oblasti riešenia, charakterizovať požiadavky na zlepšenie kvality fungovania a naznačiť z toho vyplývajúce podmienky  pre ich rozvoj. Riešenie predkladaného návrhu predpokladá interdisciplinárny, kvantitatívny a kvalitatívny, výskum pedagogickej reflexie.

 

Riešitelia:

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., Spoločenskovedný ústav CSPV SAV – vedúca projektu

doc. PaedDr. Mária Imrichová, PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta prešovskej univerzity – zástupca projektu za MŠ

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Spoločenskovedný ústav CSPV SAV – zástupca projektu za SAV

Mgr. Michal Kentoš, PhD., Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Ing. Anna Kalistová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Mgr. Lucia Heldáková, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Mgr. Ivan Schmidt, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV