Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu

Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu

Projekt číslo: 2/0059/14
Názov: Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu
Vedúci projektu: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2017
Anotácia projektu:

 

 

 

Hlavným zámerom projektu je na základe už existujúcich a publikovaných poznatkov, no najmä ďalšieho archívneho výskumu pripraviť syntézu prezentujúcu postavenie a vývoj ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku v podmienkach totalitného systému v rokoch 1948-1989. V priamej nadväznosti na niektoré doteraz zverejnené práce o dejinách rusínskej a ukrajinskej minority v období medzivojnového Československa i prvej Slovenskej republiky, resp. o ich vývoji v prvých povojnových rokoch, chceme na báze seriózneho a dôsledného bádania v relevantných archívnych fondoch, ako aj kritickej analýzy ďalších prameňov uskutočniť istú historickú rekonštrukciu ekonomického, sociálneho, politického a kultúrneho vývoja ukrajinskej menšiny v podmienkach štyridsaťročného uplatňovania marxistickej národnostnej politiky v jej konkrétnych variantoch.