Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 -1953). Protiklady a podobnosti.

Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 -1953). Protiklady a podobnosti.

Projekt číslo: 2/0124/16
Názov: Školstvo na Slovensku v rokoch 1. Slovenskej republiky a v období stalinizmu (1948 -1953). Protiklady a podobnosti.
Vedúci projektu: doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CsC.
Doba riešenia: 01/2016 – 12/2019
Anotácia projektu:

 

 

 

Riešenie predkladaného návrhu vedeckého projektu predpokladá analýzu a komparáciu vzdelávacieho procesu na Slovensku v období 1. Slovenskej republiky a totalitného systému v Československa v rokoch 1948 – 1953 so zameraním na vzdelávanie etnických menšín. V centre pozornosti stojí školská politika vlád Slovenskej republiky a Československej republiky (1948 – 1953) a činnosť centrálnych školských orgánov. V tomto kontexte budeme sledovať rovnako aj štátnu školskú politiku v dobovej tlači. Projekt je zameraný na pôsobenie politických strán – Hlinkova slovenská ľudová strana a Komunistická strana Československa a ich ideológiu na výchovný a vzdelávací proces vo všeobecnosti a pre etnické minority zvlášť. Mapuje organizačnú štruktúru vzdelávacej sústavy. Pozornosť sa venuje postaveniu a pôsobeniu učiteľov v sledovaných obdobiach a prostredníctvom oral history mapuje spomienky pedagógov aktívne pôsobiacich v školstve v rokoch 1945 -1953.