Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov

Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov

Medzinárodný bilaterálny projekt:

Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov

 Hlavným cieľom projektu bude skúmanie súčasného stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku z aspektu posudzovania pedagógov, študentov a rodičov.  Okrem teoretickej analýzy problematiky, ktorá upriami pozornosť na špecifické charakteristiky a aktuálne problémy slovenského národnostného školstva v Maďarsku, pôjde aj o realizáciu  empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania). So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov skúmanej problematiky budú v metodike výskumu aplikované prostriedky sociologickej, sociolingvistickej, sociálnopsychologickej a etnologickej analýzy. Interdisciplinárny charakter projektu má prispieť ku  komplexnejšiemu obrazu problematiky.

Riešitelia projektu:

Zo strany SvÚ CSPV SAV v Košiciach: Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.– vedúca projektu, prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., PhDr. Mária Homišinová, PhD., Mgr. Lucia Heldáková

Zo strany VÚSM v Békešskej Čabe: doc. Dr. Tünde Tušková, PhD. – vedúca projektu, doc. PhDr. Alžbeta Uhrinová – Hornoková, PhD., mim. prof.