Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS

Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS

Projekt číslo: 15 – 0475
Názov: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Doba riešenia: 2016 – 2020
Anotácia projektu: Prvým cieľom projektu bude analýza vývoja národnostných vzťahov v rokoch 2004-2016, v rámci ktorej bude zámerom postihnúť: vývoj v oblasti národnostných vzťahov, stratégiu národnostnej politiky SR, ciele a zámery politických strán v závislosti od etnickej príslušnosti, demografický vývoj národnostných menšín na začiatku 21.storočia, kooperáciu európskej a slovenskej politiky v oblasti inštitúcií a riadenia národnostnej politiky, zhodnotenie činnosti a politiky jednotlivých vlád v sledovanom období, vnímanie histórie národnostných menšín, skúmanie historickej pamäte s osobitným zameraním na historické udalosti s etnickým pozadím (slovensko-maďarské vzťahy, rusínsko-ukrajinské vzťahy, vzťahy majority a minority, rómska problematika, nové menšiny, migrácia, bezpečie…). Druhým cieľom projektu bude realizácia interdisciplinárne orientovaného empirického výskumu, zameraného na ťažiskové teoretické, metodologické a praktické otázky etnicity a národnostných vzťahov (so zachovaním metodických postupov aplikovaných v empirickom výskume z r. 2004).